DENOXIDACE
Odstraňování oxidů dusíku ze spalin. Oxidy dusíku patří mezi škodlivé emise elektráren, spalujících fosilní paliva. Vznikají jednak oxidací dusíku přítomného v malém množství v palivech, jednak oxidací dusíku ve spalovacím vzduchu. Množství vznikajících oxidů dusíku závisí ve velké míře na spalovací teplotě - čím vyšší spalovací teplota, tím více vznikajícího NOX. V současné době se proto především upravují hořáky a zlepšuje se kontrola spalování, čímž se snižuje spalovací teplota.

 

Množství spalin: 600 000 m3/hod
Teplota spalin: 170 °C
Obsah 330 mg/m3
Limit z r. 1999: 400 mg/m3
Tab.1: Emise bloku 110 MW elektrárny Prunéřov

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999