ELEKTRICKÝ VÝKON
Elektrický výkon stejnosměrného elektrického proudu a napětí při souhlasně zvolených kladných směrech elektrického napětí U a elektrického proudu I je daný vztahem P=U.I. Základní jednotkou elektrického (stejnosměrného) výkonu je jeden watt [W].

Elektrický výkon střídavého elektrického proudu a napětí je daný vztahem
Ps=U.I.cos
j + j.U.I.sinj, kde první část vztahu představuje tzv. činný výkon [W], druhá část je tzv. jalový výkon [VAr] a celkový elektrický výkon je také označován jako zdánlivý výkon [VA].© Copyright Simopt, s.r.o. 1999