ELEKTROLYT
Elektrolyt je kapalina, ve které dochází ke štěpení molekul na iony - záporné aniony a kladné kationy. K rozkladu elektrolytu dochází účinkem stejnosměrného elektrického proudu. Elektrické pole mezi elektrodami připojenými ke zdroji napětí způsobí, že se anionty pohybují k anodě a kationty přitahuje katoda. Elektrickou vodivost elektrolytu způsobuje uspořádaný pohyb iontů, přičemž elektrolyt působí navenek jako elektricky neutrální. Elektrolyt má tzv. ionovou vodivost, která umožňuje, že v elektrickém poli mezi elektrodami v elektrolytu prochází proud.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999