ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE
Elektromagnetická indukce je důsledkem vzájemného silového působení elektrického a magnetického pole. Jestliže pohybujeme elektrickým vodičem v magnetickém poli tak, že protínáme magnetické indukční čáry, vzniká na koncích vodiče indukované elektrické napětí. Je-li vodič zapojen do uzavřeného obvodu, protéká jím elektrický proud. Podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce platí, že čím rychleji pohybujeme vodičem v magnetickém poli, tím je indukované napětí větší.
S využitím elektromagnetické indukce se setkáváme každodenně. Jako příklad je možno uvést střídavý elektrický proud, který byl vyroben v elektrárnách za pomoci využití elektromagnetické indukce.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999