ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
Elektromagnetické pole je jednou z forem projevů hmoty a představuje vzájemně ovlivňující se proměnné elektrické pole a magnetické pole. Jeho prostřednictvím se uskutečňuje působení mezi elektricky nabitými částicemi. Vzájemný vztah elektrického a magnetického pole je v tom, že libovolná změna jednoho z polí má za následek vznik druhého pole. Elektromagnetické pole se v prostoru šíří elektromagnetickými vlnami (viz elektromagnetické záření), které díky svojí konečné rychlosti nezmizí, pokud odstraníme jejich zdroj.

Elektromagnetické pole se ve vakuu opisuje napětím elektrického pole a magnetickou indukcí. V jiném prostředí je navíc potřebné uvést napětí magnetického pole a elektrickou indukci. Elektromagnetické pole je matematicky popsáno rovnicemi Maxwella.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999