ENDOTERMICKÁ REAKCE
Pro uskutečnění endotermické reakce (chemické, jaderné) musíme dodávat energii (většinou tepelnou). V opačném případě se jedná o reakci exotermickou.

Příklad:
Jaderná reakce a + b ® d + e
kde a, b jsou částice nebo jádra do reakce vstupující; d, e jsou produkty reakce
Energie reakce je E = (ma + mb - md - me).c2 (Einsteinův vztah, m - hmotnost částice, c - rychlost světla).
Jestliže E > 0 jde o reakci exotermickou, jestliže E < 0 jde o reakci endotermickou.

Schéma reakcí endo- a exotermických


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999