EXHALACE
Plynné exhalace ze spalovacích zařízení, obsahující polétavé tuhé částice (popílek). Zákon o ovzduší z r. 1991 striktně formuluje velmi přísné maximálně přípustné koncentrace škodlivin ve spalinách. Pro splnění nových limitů byly elektrárny dovybaveny systémem čištění spalin (odsíření, úpravy na kotlích, pro snížení emisí NOX, modernizace a rekonstrukce odlučovačů popílku) nebo odstaveny s případnou náhradou novým moderním zařízením (fluidní kotle).

 

elektrické energie 1,3 TWh
SO2 2 000 t
popílku 166 t
NOX 2 600 t
Tab.1:  Současný odsířený elektrárenský blok o výkonu 200 MW spalující hnědé uhlí ročně produkuje

 

Země

Rok

1990 2000 2010
Severní Amerika 1488 1663 1859
Západní Evropa 972 1089 1206
Východní Evropa (včetně bývalého SSSR) 1297 1048 1293
Ázie (mimo Číny) a Oceánie 1012 1546 2241
Čína 655 889 1191
Latinská Amerika 258 329 465
Afrika 195 263 351
Svět 5877 6827 8606
Tab.2 : Prognóza emisí CO2 ve světě [Gt uhlíku]

 

Biomasa 0
Sluneční energie 0
Geotermální energie 0
Jaderná energie 0
Hydraulická energie 0
Zemní plyn 1
Syrová ropa 1,42
Uhlí 1,93
Syntetická ropa 2,78
Syntetický plyn 2,94
Bitumenózní břidlice 3,44
Tab.3 : Emise uhlíku [t/tep] na jednotku energie z různých zdrojů energie

 

Exhalace z uhelné elektrárny


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999