IMISE
Imise jsou charakterizovány množstvím a působením znečisťujících látek v prostředí a jsou vlastně důsledkem jejich emise. Například oxidy síry a dusíku za spalování fosilních paliv okyselují dešťovou vodu, přeměňují ji v kyselý déšť, který poškozuje rostliny a ovlivňuje škodlivě veškeré půdní procesy. Imise se staly vážným problémem ovlivňujícím samu existenci života na Zemi.

 

Biomasa 0
Sluneční energie 0
Geotermální energie 0
Jaderná energie 0
Hydraulická energie 0
Zemní plyn 1
Syrová ropa 1,42
Uhlí 1,93
Syntetická ropa 2,78
Syntetický plyn 2,94
Bitumenózní břidlice 3,44
Tab.1 : Emise uhlíku [t/tep] na jednotku energie z různých zdrojů energie

 

Země Rok Země Rok
1980 1991 1980 1991
USA 5,9 5,4 Východní Evropa 2,7 2,1
Kanada 5,0 4,4 SSSR 3,4 3,4
Japonsko 2,2 2,4 Latinská Amerika 0,6 0,6
Západní Evropa 2,4 2,2 Afrika 0,3 0,3
z toho Německo 3,8 3,2 Ásie (kromě Číny a Japonska) 0,3 0,4

Francie

2,5 1,9 Čína 0,4 0,6

Anglie

2,9 2,9      

Itálie

1,8 2,0 Svět 1,2 1,1
Tab.2 : Emise CO2 ve světě v letech 1980 a 1991 [tuny uhlíku na jenoho obyvatele]

 

Země

Rok

1990 2000 2010
Severní Amerika 1488 1663 1859
Západní Evropa 972 1089 1206
Východní Evropa (včetně bývalého SSSR) 1297 1048 1293
Ázie (mimo Číny) a Oceánie 1012 1546 2241
Čína 655 889 1191
Latinská Amerika 258 329 465
Afrika 195 263 351
Svět 5877 6827 8606
Tab.3 : Prognóza emisí CO2 ve světě [Gt uhlíku]

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999