JÁDRO ATOMU
Jádro atomu je velmi malé ve srovnání s celým atomem. Přesto je v něm soustředěna téměř celá hmotnost atomu. Protony jsou totiž 1836 krát a neutrony 1838 krát těžší než elektrony, které tvoří obal. Hmotnost jádra je dána součtem hmotností protonů a neutronů, které ho tvoří. Počet těchto částic určuje hmotnostní číslo. Jádro je elektricky kladně nabito, protože protony nesou kladný elektrický náboj.

Celkový počet nukleonů v jádře udává hmotnostní číslo (A), počet protonů Z, náboj (rovný Z.e, kde e je náboj elektronu) a zároveň atomové číslo příslušného prvku.
Poloměr jádra je roven R = r.A-1/3
, kde r = 1,5.10-15 m.
Atomové jádro je charakterizováno řadou dalších veličin, jako je např. spin, elektromagnetický moment, u radioaktivních atomových jader dále střední doba života a typ jejich rozpadu.


Jádro atomu kyslíku


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999