MODEL ATOMU
Model atomu je zjednodušená představa o jeho složení a stavbě. Podle Thompsonova modelu se elektrony pohybují ve spojitě rozprostřeném kladném náboji, který je rozdělen v celém objemu atomu. Pozdější planetární (Rutherfordův) model předpokládá, že kolem bodového kladně nabitého atomového jádra obíhají záporně nabité elektrony. Bohrův model zavádí v souladu s experimentálními poznatky přípustné (kvantové) dráhy. Vysvětlil základní vlastnosti spektra vodíkového atomu avšak jeho model je nepoužitelný pro složitější atomy i když umožňuje například vysvětlit intenzitu spektrálních čar. Současný popis atomu udává kvantová mechanika a atom je popsán vlnovou funkcí, která v sobě nese veškerou informaci o jeho vlastnostech. Vlnová funkce splňuje Schrödingerovu rovnici.

Bohrův model atomu vodíku            Planetární modely atomů vodíku a kyslíku

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999