ODLUČOVÁNÍ POPÍLKU A ČIŠTĚNÍ SPALIN
Odstraňování tuhých částic a škodlivých plynných produktů (především SO2 a NOX) ze spalin. Zákon o ovzduší z r. 1991 ukládá provozovatelům uhelných elektráren do r. 1998 zajistit takový provoz, který by umožnil dodržení maximálně přípustných koncentrací škodlivin v exhalacích. Prakticky to znamená buď k tomuto datu nevyhovující elektrárny odstavit, nebo dovybavit výkonnými odlučovači popílku a systémem čištění spalin.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999