OPTIMALIZACE V ENERGETICE
Optimalizace představuje organizování technických a ekonomických systémů a procesů takovým způsobem, aby bylo dosaženo předem stanoveného cíle - optima - při uvážení všech vedlejších podmínek. V energetice, kde je cílem výroba elektrické energie a tepla, je tedy potřebné při optimalizaci systémů a procesů vzít do úvahy aspekty technické, ekonomické, ekologické, bezpečnostní a podobně.
Jiná definice optimalizace říká, že je to proces výběru nejvhodnější varianty ze všech možných.
Z hlediska ekologie je to důležitý proces hodnocení jevů ve zhoršujícím se životním prostředí.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999