OXIDY SÍRY
Oxidy síry patří mezi nejškodlivější látky, ketré se mohou dostat spalinami do vzduchu.

Oxid sírový - SO3 :

  • vyskytuje se v plynném, kapalném i pevném skupenství.

Oxid siřičitý - SO2 :

  • bezbarvý plyn ostrého dráždivého zápachu, který vzniká spalováním síry na vzduchu nebo pražením sulfidových rud v proudu vzduchu;
  • teplota tání -72,5 °C,
  • teplota varu -10,0 °C;
  • s vodou snadno reaguje za vzniku kyseliny siřičité.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999