SPALINY
Spalinami rozumíme zplodiny hoření. Těmi jsou v pevném skupenství: škvára, struska, popílek, saze. V plynném skupenství (kouřové plyny): oxid uhličitý, siřičitý, uhelnatý, dusík (viz hesla Oxidy dusíku, Oxidy síry, Oxidy uhlíku), argon, krypton, xenon a vodní pára.

Parametry spalin před odsířením: (blok 200 MW elektrárny Tušimice):

  • Celkové množství spalin: 1 milión t/h
  • Škodliviny - SO2: 4,5 t/h, NOX: 0,4 t/h, popílek: 20 t/h.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999