SPALOVÁNÍ
Spalování je reakcí kyslíku s látkami za vývoje tepla a světla, která po dosažení zápalné teploty rychleji probíhá v čistém kyslíku než ve vzduchu. Při dokonalém spalování organické látky vznikne oxid uhličitý (při nedokonalém oxid uhelnatý) a voda, z ostatních látek vznikají oxidy.
Při průmyslovém spalování se rozeznává spalování homogenní (plynné palivo a vzduch), heterogenní (koks se vzduchem) a smíšené (uhlí - prchavý podíl a pevný uhlík se vzduchem).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999