VÁLCOVÝ PARNÍ KOTEL
Původní válcový kotel z počátku našeho století sestával z ležatého ocelového válce naplněného do poloviny vodou a z ohniště, v němž se spalovalo uhlí. Stěna kotle tvořila současně teplosměnnou plochu, ohřívanou plamenem a spalinami. Uhlí se házelo na rošt ručně, popel propadával roštem do popelníku. Sytá pára se z parního prostoru odváděla parovodem do parního stroje.

 Schéma válcového parního kotle

 

Výkon elektrárny 100 až 1000 kW
Parní výkon kotle 1 až 2 t/h
Tlak v kotli 1,5 až 2 MPa
Akumulační číslo (poměr vodního obsahu kotle a parního výkonu) 8 až 10 hod
Poměr teplosměnné plochy a vodního obsahu řádově 1 m2/t
Teplota spalin odcházejících komínem 300 °C

© Copyright Simopt, s.r.o. 1999