VÝKON
Z hlediska fyzikálního výkon představuje podíl práce vykonané v určitém časovém úseku a tohoto časového úseku. Příkonem se rozumí výkon přiváděný a výkonem výkon odváděný. Jednotkou výkonu je watt a dříve se též používala jako jednotka jeden kůň, což je 735,5 W. Dále se rozeznává výkon okamžitý, jmenovitý (daný parametry stroje), měrný (vztažený na jinou veličinu), instalovaný.
Z hlediska elektrotechnického je výkon veličinou úměrnou součinem elektrického napětí a elektrického proudu. Rozeznává se činný výkon [W], zdánlivý výkon [VA], jalový výkon [VAr], jmenovitý výkon, instalovaný výkon, pohotový výkon.
Výkonem se též označuje množství přeneseného média za jednotku času, např. výkon
u plynovodů v m
3/s.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999