ZPLYŇOVÁNÍ UHLÍ
Zplyňování uhlí se realizuje v tlakových nádobách, tzv. reaktorech (ne jaderných!) v němž se rozemleté uhlí za vysoké teploty a tlaku zplyňuje chemickým procesem blízkým hoření. Existuje několik typů reaktorů, které se liší výší teplot a tlaků, způsobem zplyňování i výslednou teplotou a složením vzniklého energoplynu.
Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité, že veškeré pevné částice, které při klasickém spalování uhlí unikaly do vzduchu, se v generátoru mění ve strusku nebo popel, materiály vhodné k dalšímu průmyslovému přepracování, mimo jiné na stavební hmoty. Surový plyn je z generátoru odveden, ochlazen a vyčištěn od síry dalších nečistot. Konečné spálení energoplynu se proto děje již jen s minimálním dopadem na životní prostředí.

První paroplynová elektrárna se zplyňováním uhlí v České republice byla postavena ve Vřesové. První blok o výkonu 185 MW byl uveden do provozu v roce 1996, druhý o stejném výkonu o tok později. Energoplyn se zde vyrábí ve 26 menších tlakových reaktorech, ve kterých se do roku 1996 zplyňovalo hnědé uhlí pro výrobu svítiplynu.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999