Úvodní stránka

DROBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI

Autoportrét (1936)
 
Co je významného na vlastní existenci, je si člověk sám sotva vědom, a někomu jinému byto jistě starost dělat nemělo. Co ví ryba o vodě, v níž plave po celý svůj život? To hořké i sladké přichází zvenčí, těžkosti zevnitř, z vlastního usilování. Většinou dělám věci, které mě nutí dělat vlastní přirozenost. Uvádí mě do rozpaků, že se za to člověku dostává tolik úcty a lásky. Šípy nenávisti byly na mne vystřelovány také: ale nikdy mě nezasáhly, protože jaksi patřily do jiného světa, se kterým nemám vůbec žádný kontakt. Žiji v oné samotě, jež je bolestná v mládí, ale lahodná v letech zralosti.
 
Einsteinova maturita
 
Po odchodu z Mnichova si musel Einstein doplnit znalosti a složit maturitní zkoušku. Na kopii maturitního vysvědčení je jedna zvláštnost. V té době se ve švýcarských školách používala šestistupňová škála, nejlepší známkou byla šestka, nejhorší jednička. Z kopie vysvědčení je vidět, že si Einstein (až na francouzštinu) vedl u maturity velmi dobře, nejlépe pochopitelně v matematice a fyzice.
 
Rychlost světla
 
V moderní fyzice hraje rychlost světla zásadní roli. Například jedním ze základních postulátů speciální teorie relativity je postulát o stálé rychlosti světla ve vákuu. Ve starověku a středověku se předpokládalo, že světlo se šíří "okamžitě", že jeho rychlost je nekonečně velká. Teprve Galileo Galiei předpokládal, že rychlost světla je konečná (i když velká) a pokoušel se ji změřit, ovšem velmi naivně. Pozorovatelé na dvou vzdálených kopcích měli změřit dobu, za kterou se záblesk svítilny dostane z jednoho kopce na druhý.
První přibližnou hodnotu získal teprve koncem 17. století dánský astronom Olav Römer při astronomických měřeních, hlavní pokrok nastal až v 19. století, kdy všechna provedená měření vedla k hodnotě přibližně 300 000 km/s:
 
změřil rok rychlost (km/s)
Römer
Bradley
Fizeau
Foucault
Michelson
Michelson
Anderson
mezinár. standard
1675
1729
1849
1862
1880
1926
1941
dnes
214 000
301 000
315 000
298 000
299 910
299 796
299 776
299 792,458

Na 17. zasedání Generální konference měr a vah byla dohodnuta standardní hodnota rychlosti světla ve vákuu: c =299 792,458 km/s. Světlo se šíří obrovskou rychlostí a přesto mu trvá přes 8 minut, než se dostane ze Slunce k Zemi (150 000 000 km).
 
O kolik se změní hmotnost?
 
Slavný vztah mezi energií a hmotností říká, že při každé změně energie tělesa se změní také jeho hmotnost. O hodně, nebo o málo? Udělejme si jednoduchý výpočet:
Abychom zahřáli 100 litrů vody (tj. 100 kg) z teploty 15 °C na 100 °C, musíme dodat poměrně velké množství energie. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že je to asi 35 600 000 J. Podle vztahu E = mc2 by se měla úměrně zvětšit také hmotnost zahřívané vody. Ze vzorce vyplývá, že přírůstek hmotnosti je m = E/c2 a po dosazení dostáváme nepatrnou hodnotu m = 3,96.10-10 kg = 0,000000000396 kg!
 
Ověření odchylky světelných paprsků
 
Efekt zakřivení světelných paprsků v gravitačním poli Slunce je tak malý (1,75 úhlové vteřiny), že je jeho potvrzení velmi obtížné. Pro představu - je to úhel, pod kterým bychom viděli metrovou tyč postavenou ve vzdálenosti 120 kilometrů!. Aby bylo možno pozorovat paprsky v blízkosti Slunce, je třeba odstínit záření samotného Slunce. To je možné jen při úplném zatmění a proto se hned po zveřejnění obecné teorie relativity pokoušeli astronomové využít zatmění k měření odchylky paprsků.
Prvního úspěchu dosáhly 29. května 1919 anglické expedice vedená Arthurem Eddingtonem, jedna na ostrově Principe v Guinejském zálivu a druhá v Sobralu v severní Brazílii. Porovnávaly se fotografie získané během zatmění s fotografiemi stejné části oblohy, získanými v noci. Vzájemné polohy hvězd na snímcích se měly lišit jen o několik setin milimetru - a skutečně se lišily. Tato měření byla opakována a zpřesňována i při dalších úplných zatměních. Výsledky astronomických měření způsobily přelom v přístupu k obecné teorii relativity a většina fyziků se k jejím myšlenkám přiklonila.
 
Teorie relativity pro laiky
 
Jednu z prvních českých popularizačních knížek o teorii relativity napsal profesor Karlovy univerzity F. Záviška (vydala Jednota československých matematiků a fyziků v r. 1925). V úvodu autor mj. píše:
Sotva která teorie fysikální vzbudila takový rozruch a byla přijata s posudky tak rozdílnými jako Einsteinova teorie relativnosti. Zatímco jedni srovnávali jejího zakladatele s Newtonem a Koperníkem, neváhali druzí prohlašovati celé jeho dílo přímo za podvod. Tato knížka byla psána s přesvědčením, že Einstein ukázal fysice správnou cestu a že jeho myšlenky nezmizí z teorií fysikálních nikdy. Na něm nezměnily všechny námitky proti Einsteinově teorii činěné, pokud je známo, nic ...
 
Slavný rodák - nežádoucí
 
Které město by se nepochlubilo svým slavným rodákem? Také radní v Ulmu se v době největší Einsteinovy popularity usnesli pojmenovat jeho jménem jednu z ulic svého města. Napsali o tom 26. března 1929 Einsteinovi nadšený dopis s přáním k 50. narozeninám. Přesně po čtyřech letech, hned s nástupem Hitlera k moci, se na stejné radnici urychleně rozhodli zapřít svého židovského rodáka a v tichosti ulici přejmenovali na "Smrkovou" ...
 
Einstein - vynálezce
 
Zatímco v dobách svého působení na patentovém úřadu v Bernu se mladý Einstein teoretickým problémům, jako člen Pruské akademie věd si našel čas i na vynalézání. Spolu s maďarským fyzikem L. Szilardem podal koncem roku 1928 ve Švýcarsku patentovou přihlášku na vynález absorpční chladničky. Chladnička se (na rozdíl od rozšířenější chladničky kompresorové) vyznačuje jednoduchou konstrukcí bez pohyblivých součástí a nízkou cenou, nevýhodou je větší spotřeba energie. S tímto typem chladničky se dodnes můžeme setkat v řadě našich domácností.