2. kapitola


 
  KOVY - NEJLEP�� VODI�E
PROUD V KAPALIN�CH
PLYNY A POLOVODI�E
M��IDLA A M��EN�

TITULN� STR�NKA
Obsah

 
... vede-li se proud roztokem modr� skalice, vylu�uje se m�� na katod�, a proud-li dosti slab�, oblo�� katodu zcela v�rn� na v�ech m�stech. Po del��m �ase nabudou pokryvy tyto ji� takov� spojitosti, �e se odloupnouti neb i dovoln� ses�liti daj�.
K v�li pr�ci rychlej�� d�l�vaj� se otisky negativn� ze sm�eniny vosku a stear�nu a gutaper�i neb z �ist� gutaper�i, kdy� se toti� do zm�kl�ch t�ch l�tek p�edm�t vtla��. Aby formy tyto pot�ebnou vodivost m�ly, nat�r�vaj� se tence m�kk�m �t�tcem �lemovanou tuhou v m�stech, kam se m�� sr�eti m�. Pr�v� za tou p���inou musej� se zase v�ecka m�sta, kam se kov sr�eti nem�, vodi�em �patn�m - voskem nebo pakostem n�jak�m - pokr�ti. Povrch kovov� p�edm�tu, kter� se otisknouti m�, ostatn� spoj� se dr�tem vodiv� s �l�nkem ...

FYSIKA, ji� napsal Balfour - Stewart, 1883

2. kapitola  

�EZ,a.s. 2003