4. kapitola


 
  Z ELEKTR�RNY DO Z�SUVKY
ELEKTRICK� SPOT�EBI�E
MَE SE HODIT

TITULN� STR�NKA
Obsah

 
... ta okolnost, �e proudem galvanick�m siln� elektromagnety se d�laj�, �e ale t�m� okam�en�m p�sobiti p�est�vaj�, kdy� se proud p�etrhne, �e t�m� okam�en�m p�ly sv� m�n�, kter�m se sm�r proudu zm�n�, a �e toto p�soben� jednoduch�m dr�tem i do velk� d�li rozv�d�ti se d�, dala podn�t k tomu, �e se s�ly elektromagnetick� k rozli�n�m ��el�m jednak co s�ly pomocn�, jednak i co s�ly h�bac� (motor) u��v�.
Sp�sobem jednoduch�m d� se s�ly t�to u��ti ku pohybu stroj�, nech�-li se p�sobiti s p�est�vkami jen v jednom sm�ru, a zm�n�-li se klikou pomoc� setrva�n�ku p��mo�ar� p�soben� toto v pohyb v kruhu, jako se to d�je na p�eslici, brusu, soustruhu a j.
Ritchie sestavil stroj ze dvou elektromagnet�, z nich� jeden kolem osy ot��eti se d�, druh� v�ak nehybn� jest a ot��en� p�i prvn�m zp�sobuje ...

FYSIKA, ji� napsal Balfour - Stewart, 1883

4. kapitola  

�EZ,a.s. 2003