Rušné 19. století

Obsah >>>        

V průběhu 19. století byl položen teoretický i praktický základ elektrotechniky, s mnoha tehdejšími vynálezy se v modernizované podobě setkáváme v denním životě dodnes. Z dlouhé řady fyziků, chemiků, vynálezců, konstruktérů a schopných podnikatelů, kteří se o rozvoj elektrotechniky zasloužili, jsme vybrali jen několik nejvýraznějších postav a několik významných historických dat.


Alessandro VOLTA (1745 - 1827)

Italský fyzik, který byl členem Královské společnosti v Londýně a Francouzské akademie věd. Patřil k zakladatelům elektrodynamiky. Navázal na Galvaniho pokusy a zjistil, že zdrojem elektrického proudu se může stát vhodná kombinace kovových elektrod, ponořených do elektrolytu. Sestrojil první elektrickou baterii. Na jeho počest byla jednotka napětí nazvána volt.

André Marie AMPÉRE (1775 - 1836)

Tento francouzský fyzik a matematik objevil důležité zákony v oboru elektromagnetismu, nazvané jeho jménem (Ampérův zákon, Ampérovo pravidlo). Dokázal, že cívka s proudem se chová jako magnet, navrhoval konstrukce měřicích přístrojů. Kromě fyziky se zabýval také chemií, psychologií a botanikou. Na jeho počest byla jednotka elektrického proudu nazvána ampér.

Georg Simon OHM (1787 - 1854)

Významný německý fyzik, který byl mj. členem Královské společnosti v Londýně. Zabýval se problémy z oblasti akustiky (konstrukce sirén, fyzikální podstata slyšení, interferenční jevy). Nejznámější se však stal objevem jednoho ze základních zákonů elektrotechniky o vztahu mezi proudem, napětím a odporem, nazvaného jeho jménem. Na jeho počest byla jednotka odporu nazvána ohm.

Michael FARADAY (1791 - 1867)

Britský fyzik a chemik, člen významných vědeckých společností. Zabýval se hlavně elektřinou a vztahem mezi elektrickými a magnetickými jevy. Objevil elektromagnetickou indukci, samoindukci, diamagnetismus a zákony elektrolýzy. Do fyziky a techniky zavedl pojem elektrických siločar a magnetických indukčních čar. Jeho objevy přivedly později J.C.Maxwella k vytvoření ucelené teorie elektromagnetického pole. Na jeho počest byla jednotka kapacity nazvána farad.

Werner von SIEMENS (1816 - 1892)

Německý vynálezce, který dovedl přivést tehdejší znalosti o elektřině a magnetismu až k jejich praktickému využití. Jedním z jeho prvních vynálezů byl nový typ telegrefního přístroje pro poštu a armádu. Později se jeho podnik stal významným výrobcem telefonů. 4. 12. 1866 sestrojil první dynamoelektrický stroj, který se stal předchůdcem dnešních generátorů elektrického proudu. K dalším vynálezům patří stejnosměrný elektromotor, elektrická lokomotiva, elektrický výtah. Jeho jménem byla nazvána jednotka vodivosti siemens.

Thomas Alva EDISON (1847 - 1931)

Tento slavný americký vynálezce a podnikatel byl průkopníkem všestranného využití elektrické energie, hlavně stejnosměrného proudu. Se svými četnými spolupracovníky získal asi 1300 patentů. K jeho nejvýznamnějším vynálezům patří mj. psací stroj (1871), uhlíkový reostat (1876), fonograf (1877), mikrofon (1878), žárovka (1879), dynamo (1881), pojistka (1885), akumulátor (1900), elektromobil (1902) ...

Nikola TESLA (1856 - 1943)

Americký technik a vynálezce chorvatského původu. Zpočátku spolupracoval s T. A. Edisonem, ale na rozdíl od něho se stal průkopníkem využívání střídavého proudu. K nejvýznamnějším vynálezům patří vícefázové asynchronní motory a vysokofrekvenční generátor. Pokoušel se o dálkový přenos energie pomocí vysokofrekvenčních proudů. Na jeho počest byla jednotka magnetické indukce nazvána tesla.

František KŘIŽÍK (1847 - 1941)

Český elektrotechnik, vynálezce a podnikatel. Zasloužil se o rozvoj českého elektrotechnického průmyslu. Světové ocenění (zlatá medaile na světové výstavě v Paříži r. 1880) získal jeho vynález samočinného regulátoru obloukové lampy. Roku 1891 vybudoval první tramvajovou trať v Praze a postavil na pražském výstavišti tzv. Křižíkovu fontánu osvětlenou obloukovými lampami, postavil také naši první elektrifikovanou železniční trať Tábor - Bechyně (1902).


Několik mezníků ve výzkumu elektřiny a magnetismu v 19. století

1800 - první stálý zdroj elektrického proudu, galvanický článek A. Volty

1820 - H. Ch. Oersted zjistil, že se magnetická střelka vychyluje v blízkosti vodiče s proudem

1820 - A-M. Ampére odvodil zákon o vzájemném silovém působení dvou rovnoběžných vodičů s proudem

1826 - G. S. Ohm formuluje zákon vyjadřující vztah mezi proudem, napětím a odporem (Ohmův zákon)

1831 - M. Faraday objevil elektromagnetickou indukci

1833 - H. E. Lenz formuloval zákon o směru indukovaného proudu

1837 - M. Faraday formuloval zákony elektrolýzy, vedení elektrického proudu v kapalinách

1850 - H. D. Ruhmkorff vynalezl induktor, který se jako zdroj vysokého napětí používá dodnes

1865 - J. C. Maxwell zveřejnil teorii elektromagnetického pole, jeden ze základních pilířů klasické fyziky

1866 - W. v. Siemens vynalezl první dynamoelektrický stroj, přeměňující mechanickou energii na energii elektrickou

1879 - T. A. Edison zkonstruoval první použitelnou žárovku

1880 - P. Curie objevil piezoelektrický jev

1882 - T. A. Edison uvedl do provozu první elektrárnu

1888 - H. Hertz dokázal existenci elektromagnetického vlnění a zkoumal jeho vlastnosti

1895 - C. Roentgen objevil zcela nový druh elektromagnetického záření, které bylo nazváno jeho jménem

1897 - J. Thomson objevil zápornou elementární částici, elektron

1900 - M. Planck vyslovil tzv. kvantovou hypotézu, která se stala podnětem ke vzniku moderní fyziky