Ru�n� 19. stolet�

Obsah >>>        

V pr�b�hu 19. stolet� byl polo�en teoretick� i praktick� z�klad elektrotechniky, s mnoha tehdej��mi vyn�lezy se v modernizovan� podob� setk�v�me v denn�m �ivot� dodnes. Z dlouh� �ady fyzik�, chemik�, vyn�lezc�, konstrukt�r� a schopn�ch podnikatel�, kte�� se o rozvoj elektrotechniky zaslou�ili, jsme vybrali jen n�kolik nejv�razn�j��ch postav a n�kolik v�znamn�ch historick�ch dat.


Alessandro VOLTA (1745 - 1827)

Italsk� fyzik, kter� byl �lenem Kr�lovsk� spole�nosti v Lond�n� a Francouzsk� akademie v�d. Pat�il k zakladatel�m elektrodynamiky. Nav�zal na Galvaniho pokusy a zjistil, �e zdrojem elektrick�ho proudu se m��e st�t vhodn� kombinace kovov�ch elektrod, pono�en�ch do elektrolytu. Sestrojil prvn� elektrickou baterii. Na jeho po�est byla jednotka nap�t� nazv�na volt.

Andr� Marie AMP�RE (1775 - 1836)

Tento francouzsk� fyzik a matematik objevil d�le�it� z�kony v oboru elektromagnetismu, nazvan� jeho jm�nem (Amp�r�v z�kon, Amp�rovo pravidlo). Dok�zal, �e c�vka s proudem se chov� jako magnet, navrhoval konstrukce m��ic�ch p��stroj�. Krom� fyziky se zab�val tak� chemi�, psychologi� a botanikou. Na jeho po�est byla jednotka elektrick�ho proudu nazv�na amp�r.

Georg Simon OHM (1787 - 1854)

V�znamn� n�meck� fyzik, kter� byl mj. �lenem Kr�lovsk� spole�nosti v Lond�n�. Zab�val se probl�my z oblasti akustiky (konstrukce sir�n, fyzik�ln� podstata sly�en�, interferen�n� jevy). Nejzn�m�j�� se v�ak stal objevem jednoho ze z�kladn�ch z�kon� elektrotechniky o vztahu mezi proudem, nap�t�m a odporem, nazvan�ho jeho jm�nem. Na jeho po�est byla jednotka odporu nazv�na ohm.

Michael FARADAY (1791 - 1867)

Britsk� fyzik a chemik, �len v�znamn�ch v�deck�ch spole�nost�. Zab�val se hlavn� elekt�inou a vztahem mezi elektrick�mi a magnetick�mi jevy. Objevil elektromagnetickou indukci, samoindukci, diamagnetismus a z�kony elektrol�zy. Do fyziky a techniky zavedl pojem elektrick�ch silo�ar a magnetick�ch induk�n�ch �ar. Jeho objevy p�ivedly pozd�ji J.C.Maxwella k vytvo�en� ucelen� teorie elektromagnetick�ho pole. Na jeho po�est byla jednotka kapacity nazv�na farad.

Werner von SIEMENS (1816 - 1892)

N�meck� vyn�lezce, kter� dovedl p�iv�st tehdej�� znalosti o elekt�in� a magnetismu a� k jejich praktick�mu vyu�it�. Jedn�m z jeho prvn�ch vyn�lez� byl nov� typ telegrefn�ho p��stroje pro po�tu a arm�du. Pozd�ji se jeho podnik stal v�znamn�m v�robcem telefon�. 4. 12. 1866 sestrojil prvn� dynamoelektrick� stroj, kter� se stal p�edch�dcem dne�n�ch gener�tor� elektrick�ho proudu. K dal��m vyn�lez�m pat�� stejnosm�rn� elektromotor, elektrick� lokomotiva, elektrick� v�tah. Jeho jm�nem byla nazv�na jednotka vodivosti siemens.

Thomas Alva EDISON (1847 - 1931)

Tento slavn� americk� vyn�lezce a podnikatel byl pr�kopn�kem v�estrann�ho vyu�it� elektrick� energie, hlavn� stejnosm�rn�ho proudu. Se sv�mi �etn�mi spolupracovn�ky z�skal asi 1300 patent�. K jeho nejv�znamn�j��m vyn�lez�m pat�� mj. psac� stroj (1871), uhl�kov� reostat (1876), fonograf (1877), mikrofon (1878), ��rovka (1879), dynamo (1881), pojistka (1885), akumul�tor (1900), elektromobil (1902) ...

Nikola TESLA (1856 - 1943)

Americk� technik a vyn�lezce chorvatsk�ho p�vodu. Zpo��tku spolupracoval s T. A. Edisonem, ale na rozd�l od n�ho se stal pr�kopn�kem vyu��v�n� st��dav�ho proudu. K nejv�znamn�j��m vyn�lez�m pat�� v�cef�zov� asynchronn� motory a vysokofrekven�n� gener�tor. Pokou�el se o d�lkov� p�enos energie pomoc� vysokofrekven�n�ch proud�. Na jeho po�est byla jednotka magnetick� indukce nazv�na tesla.

Franti�ek K�I��K (1847 - 1941)

�esk� elektrotechnik, vyn�lezce a podnikatel. Zaslou�il se o rozvoj �esk�ho elektrotechnick�ho pr�myslu. Sv�tov� ocen�n� (zlat� medaile na sv�tov� v�stav� v Pa��i r. 1880) z�skal jeho vyn�lez samo�inn�ho regul�toru obloukov� lampy. Roku 1891 vybudoval prvn� tramvajovou tra� v Praze a postavil na pra�sk�m v�stavi�ti tzv. K�i��kovu font�nu osv�tlenou obloukov�mi lampami, postavil tak� na�i prvn� elektrifikovanou �elezni�n� tra� T�bor - Bechyn� (1902).


N�kolik mezn�k� ve v�zkumu elekt�iny a magnetismu v 19. stolet�

1800 - prvn� st�l� zdroj elektrick�ho proudu, galvanick� �l�nek A. Volty

1820 - H. Ch. Oersted zjistil, �e se magnetick� st�elka vychyluje v bl�zkosti vodi�e s proudem

1820 - A-M. Amp�re odvodil z�kon o vz�jemn�m silov�m p�soben� dvou rovnob�n�ch vodi�� s proudem

1826 - G. S. Ohm formuluje z�kon vyjad�uj�c� vztah mezi proudem, nap�t�m a odporem (Ohm�v z�kon)

1831 - M. Faraday objevil elektromagnetickou indukci

1833 - H. E. Lenz formuloval z�kon o sm�ru indukovan�ho proudu

1837 - M. Faraday formuloval z�kony elektrol�zy, veden� elektrick�ho proudu v kapalin�ch

1850 - H. D. Ruhmkorff vynalezl induktor, kter� se jako zdroj vysok�ho nap�t� pou��v� dodnes

1865 - J. C. Maxwell zve�ejnil teorii elektromagnetick�ho pole, jeden ze z�kladn�ch pil��� klasick� fyziky

1866 - W. v. Siemens vynalezl prvn� dynamoelektrick� stroj, p�em��uj�c� mechanickou energii na energii elektrickou

1879 - T. A. Edison zkonstruoval prvn� pou�itelnou ��rovku

1880 - P. Curie objevil piezoelektrick� jev

1882 - T. A. Edison uvedl do provozu prvn� elektr�rnu

1888 - H. Hertz dok�zal existenci elektromagnetick�ho vln�n� a zkoumal jeho vlastnosti

1895 - C. Roentgen objevil zcela nov� druh elektromagnetick�ho z��en�, kter� bylo nazv�no jeho jm�nem

1897 - J. Thomson objevil z�pornou element�rn� ��stici, elektron

1900 - M. Planck vyslovil tzv. kvantovou hypot�zu, kter� se stala podn�tem ke vzniku modern� fyziky