Na�e elektr�rny

Obsah >>>        

Na t�to str�nce uv�d�me n�kolik podrobnost� o na�ich elektr�rn�ch, kter� jsme �erpali z ofici�ln� webov� str�nky www.cez.cz, kde najde z�jemce detailn� informace o na�� energetick� soustav�.
 
Tepeln� elektr�rny
Tepeln�, zejm�na uheln� elektr�rny byly a� do 80. let minul�ho stolet� dominantn�m zdrojem elektrick� energie u n�s. S vybudov�n�m jadern�ch elektr�ren jejich pod�l na v�rob� energie v�razn� poklesl.
Prun��ovNejv�t��m uheln�m elektr�rensk�m komplexem v �esk� republice jsou Elektr�rny Prun��ov. Le�� na z�padn�m okraji severo�esk� hn�douheln� p�nve v bl�zkosti Chomutova. Palivo, energetick� hn�d� uhl�, se t�� v lomech Dol� N�stup Tu�imice, Severo�esk�ch dol�, a. s., odkud se dopravuje po �elezni�n� vle�ce. Elektr�rna Prun��ov I, byla uvedena do provozu v letech 1967 a� 1968. Nyn� jsou zde instalov�ny �ty�i 110 MW bloky. Elektr�rna Prun��ov II je nejmlad�� uhelnou elektr�rnou �EZ, a. s. z let 1981 - 82. M� p�t 210 MW blok�.
Elektr�rny Prun��ov pat�� k nejv�t��m dodavatel�m elekt�iny a mimoto dod�vaj� teplo do Chomutova, Jirkova a Kl�terce nad Oh��. Instalovan� v�kon pro dod�vku tepla dosahuje cca 500 MWt. Vzhledem k tomu, �e se s pln�m provozem obou energetick�ch celk� po��t� i v dal��ch letech, byly Elektr�rny Prun��ov jako prvn� organiza�n� jednotka �EZ, a. s. roku 1996 kompletn� ods��eny.

Jadern� elektr�rny
V �esk� republice m�me dv� jadern� elektr�rny, v Dukovanech na ji�n� Morav� a v jiho�esk�m Temel�n�.
Temel�nJadern� elektr�rna Dukovany m� �ty�i bloky, ka�d� s v�konem 440 MW. Do provozu byla postupn� uv�d�na v letech 1985 - 1988. Jej� pod�l na celkov� v�rob� elekt�iny v �EZ, a. s., �in� p�ibli�n� 30 %.
Jadern� elektr�rna Temel�n bude m�t po dokon�en� 2 bloky, ka�d� o v�konu 981 MW. Prvn� blok byl uveden do zku�ebn�ho provozu v roce 2001, druh� bude pracovat na pln� v�kon roku 2003. Po jej�m pln�m p�ipojen� do s�t� se ob� jadern� elektr�rny budou pod�let na celkov� produkci elekt�iny v �EZ, a. s. p�ibli�n� 50 %.

Vodn� elektr�rny
V�echny na�e velk� vodn� elektr�rny, s v�jimkou Dale�ic a Dlouh�ch Str�n�, jsou vybudov�ny na Vltav�, kde tvo�� kask�dov� syst�m - Vltavskou kask�du. Sv�m celkov�m v�konem t�m�� 1900 MW p�edstavuj� v�ce ne� 17 % celkov�ho instalovan�ho v�konu v �EZ, a. s.
Vodn� elektr�rny nemaj� jen v�znam energetick�, ale i vodohospod��sk� a ekologick�. Nezat�uj� �ivotn� prost�ed� ��dn�mi odpady a p�edstavuj� pohotov� a levn� zdroj elektrick� energie, vyu��van� zejm�na v obdob� �pi�kov� spot�eby.
Orl�kVodn� elektr�rna Orl�k je st�ejn�m �l�nkem vltavsk� kask�dy, vybudovan�m v letech 1954 - 1961. Betonov� p�ehradn� hr�z zadr�uje 720 milion� m3, u jej� paty je hydroelektr�rna se �ty�mi pln� automatizovan�mi soustroj�mi s Kaplanov�mi turb�nami. Instalovan� v�kon elektr�rny je 4x91 MW, elektr�rna m��e b�t uvedena do pln�ho provozu za 128 sekund. V�stupn� nap�t� gener�tor� 15kV se pro p�enos transformuje na nap�t� 220 kV.

  • O vysok� �rovni d�la sv�d�� i to, �e desetilopatkov� kolo Kaplanovy turb�ny bylo v dob� uveden� elektr�rny do provozu sv�tov�m unik�tem a z�skalo ZLATOU MEDAILI na sv�tov� v�stav� EXPO 58 v Bruselu. V sou�asnosti jsou turbosoustroj� elektr�rny vybavena modern�mi osmilopatkov�mi koly s vy��� ��innost�.

P�e�erp�vac� elektr�rny
V na�� republice jsou v provozu t�i p�e�erp�vac� vodn� elektr�rny: �t�chovice II, Dlouh� str�n� v Jesen�k�ch a Dale�ice u Dukovan. P�e�erp�vac� vodn� elektr�rny pracuj� ve dvou re�imech: v dob� energetick� �pi�ky proud� voda z horn� n�dr�e p�es turb�ny a elektr�rna vyr�b� elekt�inu. V obdob� n�zk� spot�eby (nap�. v noci) vyu��vaj� p�ebyte�n� energie vyr�b�n� tepeln�mi a jadern�mi elektr�rnami k tomu, aby se voda z doln� n�dr�e zase p�e�erpala do n�dr�e horn�.
Dale�iceVodn� d�lo Dale�ice z let 1970 - 1978 je sou��st� vodn�ch d�l zaji��uj�c�ch provoz nedalek� Jadern� elektr�rny Dukovany. 100 metr� vysok� hr�z zadr�uje 127 milion� m3 vody. U paty hr�ze je p�e�erp�vac� elektr�rna se �ty�mi reverzn�mi Francisov�mi turb�nami pro sp�d 90 m s celkov�m v�konem 4x112,5 MW. Pro v�robu energie i jako pohon �erpadel jsou pou�ity synchronn� gener�tory s v�stupn�m nap�t�m 13,8 kV. Toto nap�t� se pro d�lkov� p�enos transformuje na 420 kV. Elektr�rna m� sv�m v�konem 450 MW a rychlost� uveden� do pln�ho v�konu za 30 sekund nezastupitelnou �lohu p�i regulaci v�konu celost�tn�ho energetick� soustavy i jako okam�it� poruchov� rezerva.

A co alternativn� zdroje?
Prvn� v�trn� elektr�rna �EZ, a. s., o v�konu 315 kW byla uvedena do zku�ebn�ho provozu v listopadu 1993 v Kru�n�ch hor�ch u Oseka. Na t�to demonstra�n� elektr�rn� prob�hla �ada zkou�ek a m��en�, nap�. vlivu turbulence vzduchu na v�kon, vlivu n�mrazy a atmosf�rick� elekt�iny na provoz elektr�rny, SlunceV�tr ekologick�ch vliv� elektr�rny na okol�, optimalizace provozu apod. Elektr�rna byla i se zku�ebn�m za��zen�m v�nov�na �stavu fyziky atmosf�ry Akademie v�d.
V listopadu 1998 byla uvedena do trval�ho provozu farma v�trn�ch elektr�ren na Mravene�n�ku v Koutech nad Desnou (Jesen�ky), kter� se skl�d� ze t�� elektr�ren o v�konech 220 kW, 315 kW a 630 kW. Sou��st� komplexu je i fotovoltaick� elektr�rna o v�konu 10 kW. Na 100 m2 je 200 k�em�kov�ch fotovoltaick�ch �l�nk�, se �pi�kov�m v�konem 55 W a s nap�t�m 17,5 V.

Vodn� turb�ny
Typ turb�ny ur�uje zp�sob, jak�m se energie vody p�em��uje na kinetickou energii vodn� turb�ny. Nej�ast�ji pou��van�mi typy turb�n v sou�asn� dob� jsou:
  • Peltonova - pou��v� se pro v�t�� v�kony, velk� sp�d a men�� pr�tok vody. Voda se p�iv�d� hubic� ve sm�ru te�ny k obvodu kola a dopad� na lopatky rotoru. V�kon se reguluje ku�elem v hubici.
  • Francisova - pou��v� se pro velk� rozsah sp�d� i pr�tok� a je dnes nejroz���en�j�� p�etlakovou turb�nou. Voda proud� do spir�lov� sk��n� turb�ny, prot�k� rozv�d�c�m kolem, nar�� na lopatky ob�n�ho kola a odt�k� sac� troubou. V�kon se reguluje nat��en�m lopatek rozv�d�c�ho kola.
  • Kaplanova je to vrtulov� turb�na, kter� m� nat��iv� lopatky rozv�d�c�ho i ob�n�ho kola. Je vhodn� pro vodn� elektr�rny s kol�sav�m pr�tokem a sp�dem. P�ednost� tohoto typu jsou vysok� ot��ky, co� umo��uje pou��vat gener�tory jednodu��� konstrukce.
Peltonova
Peltonova
Francisova
Francisova
Kaplanova
Kaplanova