Úvodní stránka

O světle

Studiem světla a jeho využitím se zabývá obor fyziky zvaný optika. Z mnoha pojmů souvisejících se světlem si připomeňme aspoň ty, které používáme i zde při popisu funkce a konstrukce laserů:
  • Vlnová délka se označuje řeckým písmenem lambda. Je definována jako vzdálenost, kterou urazí vlnění během jedné doby kmitu. Pro vztah mezi vlnovou délkou l, rychlostí světla c a kmitočtem f platí l = c/f.
  • Paprsek udává směr šíření světla. Tento pojem patří k základním pojmům v geometrické optice, která se zabývá přímočarým šířením světla v různých prostředích. Pomocí paprsků znázorňujeme například zobrazování zrcadly nebo čočkami.
  • Odraz světla nastává na hladkém rozhraní mezi průhledným a neprůhledným prostředím (např. vzduch a vyleštěný kov), částečně také na rozhraní mezi dvěma průhlednými prostředími. Nejběžnějším praktickým využitím odrazu jsou nejrůznější zrcadla. Důležitou roli hraje odraz i v rezonátoru laseru.
  • Lom světla nastává na rozhraní mezi dvěma průhlednými prostředími (např. vzduch a sklo). Světlo mění svůj směr podle toho, jaké optické vlastnosti mají obě prostředí. Čočky vytvářejí obrazy předmětů právě proto, že na jejich vybroušených plochách dochází k lomu světla.
  • Ohyb je jev, ke kterému dochází při průchodu světla kolem malých překážek nebo úzkými štěrbinami. Světlo už se nešíří jen v původním směru, ale více či méně se od původního směru odchyluje.
  • Interference (skládání) světla nastává vždy, když se setkají dva světelné paprsky. Při interferenci může dojít k zesilování nebo zeslabování světla podle dráhového rozdílu interferujících světel. Na interferenci světla je založeno např. holografické zobrazování.
  • Monochromatické světlo je světlo jednobarevné, které obsahuje jen jedinou vlnovou délku. Světlo běžných zdrojů je vždy směsí světel různých barev (tedy i různých vlnových délek). Aspoň přibližně „jednobarevné“ světlo se u nich získává použitím barevných filtrů. Skutečně monochromatické světlo však vyzařuje pouze laser.
  • Koherentní světlo je světlo složené ze světel, která mají v určitém místě a určitém okamžiku stejnou vlnovou délku a stejnou fázi. Běžné zdroje vyzařují světlo nekoherentní, laser je zdrojem světla koherentního.