Úvodní stránka

Jak září atomy

Vznik světla objasňuje kvantová teorie. Atomy nemohou mít jakoukoli energii, ale mohou se vyskytovat jen v určitých energetických stavech, na určitých energetických hladinách. V základním stavu má atom nejnižší energii. Jestliže atomu dodáme dostatečnou energii (např. zahřátím nebo ozářením), přejde z nižší energetické hladiny na vyšší, dojde k jeho excitaci neboli vybuzení. V excitovaném stavu však zůstává jen velmi krátkou dobu (řádově 10-8 s) a po vyzáření jednoho nebo několika fotonů se vrací do základního stavu.
Poznámka:
Jednotkou energie je joule (J), ale tato jednotka je pro popis dějů v atomech příliš velká. Proto se v atomistice energie udává v jednotkách mnohem menších, v elektronvoltech (eV). 1 eV je energie, kterou získá elektron, projde-li mezi dvěma místy elektrického pole s napětím 1 V. Většími jednotkami jsou kiloelektronvolt (1 keV = 1 000 eV) a megaelektronvolt (1 MeV = 1 000 000 eV).
Platí převodní vztah 1 eV = 1,6.10-19 J.
Pro názornost si ukážeme, jaké fotony mohou vyzařovat atomy nejjednoduššího prvku, vodíku. Z kvantové teorie víme, že energie fotonu je Ef = h.c/l a pro vlnovou délku platí l = c/f. Z Bohrovy teorie plyne pro první čtyři energetické hladiny atomu vodíku:
 
Energetická hladina E1 E2 E3 E4
Energie (eV) 0 10,15 12,03 12,68
Energie (J) 0 16,24.10-19 19,25.10-19 20,29.10-19

Mezi jednotlivými hladinami přecházejí atomy zcela náhodně, velikost vyzářené energie a tím i vlnovou délku vzniklých fotonů udává následující tabulka:
 
Přechod Rozdíl energií
(eV)
Rozdíl energií
(J)
vlnová délka
(nm)
Poznámka
E4 - E1 12,68 20,29.10-19 98 ultrafialové
E4 - E2 2,53 4,05.10-19 489 modrozelené
E4 - E3 0,65 1,04.10-19 1904 infračervené
E3 - E1 12,03 19,25.10-19 103 ultrafialové
E3 - E2 1,88 3,01.10-19 658 červené
E2 - E1 10,15 16,24.10-19 122 ultrafialové

Jestliže například vybudíme atom vodíku ze základního stavu E1 na čtvrtou energetickou hladinu E4, může se vrátit do základního stavu některým ze čtyř způsobů. Atom při nich může vyzářit 1, 2 nebo 3 fotony:
 
Přechody Vlnové délky fotonů (nm)
E4 - E3       E3 - E2       E2 - E1 1904       658       122
E4 - E3       E3 - E1 1904       103
E4 - E2       E2 - E1 489       122
E4 - E1 98

Látka však není tvořena jediným atomem. Je jich nepředstavitelně velké množství, takže při návratu vybuzených atomů si každý atom „vybere“ některou z uvedených možností a jako celek vyzařuje vodík fotony všech vlnových délek (barev), uvedených v tabulce. Záření všech vyzařovaných vlnových délek tvoří spektrum tvořené spektrálními čarami. Ve viditelné části vodíkového spektra jsou jen 4 spektrální čáry.
Spektrum vodíku
Spektra složitějších atomů se skládají z mnohem většího počtu spektrálních čar než spektrum vodíku. Jejich vlnové délky se už také nedají určit tak snadno jako u vodíku. Pouhým okem však jednotlivé barvy ve spektru rozlišit nemůžeme, oko z nich vytvoří jakousi výslednou barvu. Ke studiu spektra je třeba rozložit světlo spektroskopem.