--------------------------------------    FYZIKÁLNÍ PRINCIPY     --------------------------------------
 
VZNIK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

Rentgenové záření je ionizující elektromagnetické záření, proud fotonů, o energiích desítek až stovek keV a vlnových délkách v rozmezí 10-12 až 10-8 m (1 pm až 10 nm). Přirozenými zdroji rentgenového záření jsou hlavně hvězdy, uměle se získává v rentgence nebo v betatronu.

1. Rentgenka
Jedná se o skleněnou trubici s katodou a anodou, ve které je hluboké vákuum. Katoda je tvořena žhaveným wolframovým vláknem, ze kterého vylétají elektrony. Jsou usměrňovány Wehneltovým válcem do jednoho bodu na anodě. Mezi zápornou katodou a kladnou anodou je vysoké napětí (několik desítek až stovek kilovoltů). Elektrony jsou vysokým napětím urychlovány a velkou rychlostí dopadají na wolframovou anodu. Při dopadu se jejich kinetická energie mění na teplo (více než 99 %) a jen nepatrná část se mění na energii fotonů rentgenového záření, vystupujího z anody. Anoda musí být intenzivně chlazena vodou, vzduchem nebo rotací, při které se neustále mění místo dopadu elektronového svazku.
 
AnimaceIntenzita (množství) rentgenového záření závisí na počtu elektronů, dopadajích na anodu a reguluje se změnou proudu, kterým se žhaví vlákno katody. Pronikavost záření se reguluje změnou velikosti napětí mezi katodou a anodou: záření je tím pronikavější, čím větší je napětí. Málo pronikavému záření se říká měkké, velmi pronikavé záření je tvrdé.

Trubice Parametry malé RTG trubice
 
příkon:  60 W
napětí mezi anodou a katodou:  3 - 20 kV
materiál anody:  wolfram
chlazení anody:  vzduchem
žhavicí napětí:  max. 2,8 V
žhavicí proud:  max. 1,54 A
 
>>> Rentgenky různých typů <<<

2. Rentgenové záření
Z anody vystupuje rentgenové záření dvojího druhu - brzdné a charakteristické.
 
Brzdné záření - rychle letící elektrony (1) se dopadem na anodu náhle zbrzdí a jejich kinetická energie se přemění na energii fotonů (2) elektromagnetického záření. Toto záření obsahuje fotony všech vlnových délek, počínaje tzv. mezní vlnovou délkou Lm. Spektrum brzdného záření je spojité. Brzdné
Charakteristické záření - elektron (1) dopadající na anodu může vyrazit některý elektron (2) z nejvnitřnějších hladin K nebo L atomu materiálu anody. Tím vzniká neobsazené místo, které je okamžitě obsazeno jiným elektronem z vnějších hladin za vyzáření fotonu (3) rentgenového záření s energií rovnou energetickému rozdílu mezi elektronovými hladinami. Charakteristické záření má proto čárové spektrum, které je závislé na materiálu anody. Brzdné

3. Několik vzorců

  • Kinetická energie Ek elektronu, dopadajícího na anodu rentgenky:
    Kinetická en.
  • Rychlost v elektronu, dopadajícího na anodu rentgenky:
    Rychlost el.
  • Mezní vlnová délka Lm - nejkratší vlnová délka rentgenového záření, vznikajícího při určitém napětí mezi katodou a anodou:
    Mezní délka
V těchto vztazích je
U ... napětí mezi katodou a anodou rentgenky (V)
c = 3.108 m/s ... rychlost světla ve vákuu
e = - 1,6.10-19 C ... náboj elektronu
m = 9,1.10-31 kg ... hmotnost elektronu
h = 6,6.10-34 J.s ... Planckova konstanta
Graf


2. kapitola

Začátek článku

Obsah