--------------------------------------    FYZIKÁLNÍ PRINCIPY     --------------------------------------
 
VLASTNOSTI RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ

 • Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou v rozmezí 10-12 až 10-8 m (1 pm až 10 nm).
      Velmi krátká vlnová délka je příčinou toho, že rentgenové záření má některé vlastnosti podstatně odlišné např. od viditelného světla.
   
 • Ionizuje vzduch a jiné plyny.
      Na této vlastnosti je založena např. funkce některých typů indikátorů rentgenového záření.
   
 • Pohlcování rentgenového záření různými materiály závisí na jejich protonovém čísle. Čím větší je protonové číslo atomů materiálu, tím víc tento materiál záření pohlcuje.
      Využití rentgenového záření v medicíně vychází mj. z faktu, že kosti (vápník) pohlcují záření víc než měkké tkáně (voda).
   
 • Pohlcování rentgenového záření závisí na tloušťce pohlcující vrstvy.
      Průmyslové využití (defektoskopie) je založeno na tom, že vnitřní vady znamenají změnu tloušťky pohcující vrstvy a tím i změnu intenzity procházejícího rentgenového záření.
   
 • Způsobuje zčernání fotografické desky nebo filmu.
      Již W.C.Röntgen využíval při svých výzkumech toho, že ozářená fotografická deska po vyvolání zčernala. Zčernání je tím větší, čím větší intenzitu má dopadající záření. Až do vynálezu polovodičových detektorů patřila fotografická emulze k hlavním indikátorům rentgenového záření.
   
 • Vyvolává luminiscenci (světélkování) některých látek.
      Světélkování krystalků kyanidu platnatobarnatého přivedlo W.C.Röntgena k objevu nového záření a dlouhou dobu bylo luminiscenční stínítko základním prvkem rentgenového přístroje. Dnes je nahrazují polovodičové detektory, televizní systémy a digitální zpracování obrazu.
   
 • Pronikavost záření závisí na velikosti napětí mezi anodou a katodou rentgenky.
      Základním regulačním prvkem je nastavení urychlujícího napětí, podle jeho velkosti dělíme rentgenové záření na tvrdé (velmi pronikavé) a měkké (méně pronikavé).
   
 • Vyvolává v živých organismech biologické, chemické a genetické změny.
  Záření!Této vlastnosti se využívá například při ozařování zhoubných nádorů. Obsluhující personál i pacienti (zejména těhotné ženy) však musí být před nežádoucími účinky chráněni.
   
Hrudník Zubař Bezpečnost Defektoskop


2. kapitola

Začátek článku

Obsah