--------------------------------------    FYZIKÁLNÍ PRINCIPY     --------------------------------------
 
ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM

Spektrum
1. Rádiové vlny
Rozhlas vysílá v pásmech AM (dlouhé, střední a krátké vlny) a FM (velmi krátké vlny). Televizní signál má vlnovou délku několik decimetrů. Zdrojem rádiových vln je anténa vysílače. První rádiové vysílání se uskutečnilo koncem 19. století.
  Rádiové vlny
2. Mikrovlny
Mikrovlnné signály, vyzařované parabolickými anténami radarů, slouží k měření polohy, vzdálenosti a rychlosti (letadla, automobily), využívají se k výzkumu vesmíru i k přenosu signálu mobilních telefonů. Jejich tepelnými účinky se zahřívají potraviny v mikrovlnné troubě.
  Mikrovlny
3. Infračervené záření
Toto záření se projevuje jako sálání rozžhavených topných těles a jiných tepelných zdrojů. Záření je pro nás neviditelné, ale dá se vhodnými metodami "zviditelnit" tak, že můžeme např. zjišťovat únik tepla z budov nebo teplotu různých částí těla.
  Infračervené
4. Viditelné světlo
Jediný druh elektromagnetického záření, který přímo vnímáme zrakem. Bílé světlo je možno skleněným hranolem nebo optickou mřížkou rozložit na jednotlivé spektrální barvy. Lom a ohyb světla se využívá v různých optických přístrojích, např. ve fotoaparátu, dalekohledu nebo mikroskopu.
  Viditelné
5. Ultrafialové záření
Přírodním zdrojem ultrafialového záření je Slunce, většina je ho však zadržena zemskou atmosférou. Zdrojem jsou i výbojové trubice, ve kterých vzniká záření průchodem elektrického proudu rtuťovými parami. Ultrafialovým zářením se také odhalují padělky peněz nebo uměleckých děl.
  Ultrafialové
6. Rentgenové záření
Fotony rentgenového záření mají velkou energii a proto má toto záření silné ionizační účinky a značnou pronikavost. Působením na živou tkáň může dojít k jejímu poškození a proto je důležité zachovávat při práci s rentgenovým zářením přísná bezpečnostní pravidla.
  Rentgenové
7. Záření gama
Radioaktivní záření, které vzniká v jádrech izotopů některých prvků. Vyznačuje se velkou pronikavostí a ionizačními účinky. Jaderný reaktor je uložen v šachtě, jejíž silné betonové stěny chrání před vznikajícím gama zářením. V medicíně se využívá k léčení zhoubných nádorů, známý je např. Leksellův gama nůž.
  Gama záření


2. kapitola

Začátek článku

Obsah