---------------------------    FOTOVOLTAIKA     ---------------------------
 
Polovodiče  
 
   
TabulkaRuský chemik Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834 - 1907) byl profesorem na univerzitě v Petrohradě. Na jaře roku 1869 publikoval svůj periodický zákon, ve kterém seřadil všechny v té době známé prvky podle jejich atomové hmotnosti. A nejenom to - na základě tohoto zákona předpověděl existenci a základní vlastnosti dalších chemických prvků. Jedním z předpovězených prvků mělo být eka-silicium (tedy obdoba křemíku Si). Roku 1886 prvek těchto vlastností skutečně objevil Clemens A. Winkler a nazval germánium (Ge). Mendělejevův periodický systém slavil úspěch a sám Mendělejev se dočkal významných ocenění. Dnes patří Mendělejevova periodická tabulka prvků k základní abecedě chemie.
 
Z hlediska vedení elektrického proudu se látky dělí do tří skupin:
 • Vodiče ve své struktuře obsahují volné elektrické náboje, které zprostředkují vedení proudu. Nejběžnějšími vodiči jsou kovy, obsahující obrovské množství volných elektronů.
 • Nevodiče neboli izolanty neobsahují prakticky žádné volné náboje a proto elektrický proud nevedou. Typickými izolanty jsou např. plasty nebo sklo.
 • Polovodiče jsou látky, které se za určitých podmínek chovají jako izolanty, ale při změně těchto podmínek se mohou chovat spíše jako vodiče a elektrický proud jimi může procházet.
První tranzistor 
K nejběžnějším polovodičům patří křemík Si (objevil ho v roce 1824 Jons J. Berzelius) a germánium Ge (objevené C. Winklerem roku 1886). Až do 40. let minulého století neměly polovodiče širšího využití, elektronické přístroje tehdy používaly výhradně vákuové elektronky. Změna nastala teprve s vynálezem radaru během 2. světové války a konstrukcí prvního tranzistoru v roce 1947. Dnes patří polovodičové součástky (diody, tranzistory, integrované obvody nebo mikroprocesory) k základním stavebním prvkům všech elektronických přístrojů a zařízení.
 
I když mohou polovodiče více či méně vést elektrický proud, jejich vlastnosti se výrazně liší například od kovových vodičů:
Kovové vodiče:
 • mají malý měrný odpor
 • elektrický proud vedou pouze volné elektrony
 • v krystalové mřížce je velký počet volných elektronů
 • při zahřátí se zvětšuje jejich odpor
 • osvětlení nemá vliv na jejich vodivost
 • příměsi zvětšují jejich měrný odpor
Polovodiče:
 • mají mnohem větší měrný odpor
 • proud vedou uvolněné elektrony a kladné "díry"
 • počet uvolněných elektronů se může měnit změnou vnějších podmínek
 • při zahřátí se zmenšuje jejich odpor
 • při osvětlení se zmenšuje jejich odpor
 • vhodné příměsi výrazně zmenšují jejich měrný odpor a mění typ vodivosti

Zvláštní elektrické vlastnosti polovodičů jsou způsobeny stavbou jejich krystalové mřížky. Ukážeme si to na příkladu krystalové mřížky čtyřmocného křemíku se čtyřmi valenčními elektrony. Při nízké teplotě a ve tmě jsou valenční elektrony silně poutány k jádru a křemík proud nevede. Při zvýšení teploty nebo osvětlení se mohou některé valenční elektrony z krystalové mřížky uvolnit. Na místě uvolněného elektronu chybí záporný náboj a toto prázdné místo se nazývá "díra". Chybějící záporný náboj se navenek projeví jako náboj kladný. Na místo "díry" může přeskočit jiný uvolněný elektron a chybějící záporný náboj tak nahradit. Dojde k jevu, zvanému rekombinace. Původní kladná "díra" zanikne, ale objeví se na místě, odkud k ní elektron přeskočil. Navenek to vypadá, jakoby se v krystalové mřížce "díry" chaoticky stěhovaly z místa na místo. Pro vznik fotovoltaického jevu je rozhodující vznik volných elektronů a "děr" při osvětlení polovodiče.

Elektrony a díry
Při nízké teplotě a ve tmě nejsou v krystalové mřížce polovodiče volné elektrony
  Elektrony a díry
Zahřátím nebo osvětlením se z vazeb uvolňují elektrony a vznikají kladné "díry"

Připojíme-li však k tomuto polovodiči vnější napětí, začnou se záporné elektrony přesouvat ke kladnému pólu a kladné díry k pólu zápornému. Dojde k usměrněnému pohybu nábojů, polovodičem začne procházet elektrický proud. Pokud v polovodiči vedou elektrický proud elektrony a "díry" vzniklé výše popsaným způsobem, hovoříme o vlastní vodivosti.
 
Polovodiče typu N a P

Mnohem větší využití než čisté polovodiče však mají polovodiče, v jejichž krystalové mřížce je při výrobě umístěno nepatrné množství vhodných příměsi. Výběrem příměsi můžeme dosáhnout toho, aby v polovodiči byl elektrický proud veden buď volnými elektrony (elektronová vodivost, vodivost typu N), nebo "děrami" (děrová vodivost, vodivost typu P).
 
typ N
 
Vodivost typu N (negativní):
V krystalu křemíku jsou některé atomy nahrazeny pětimocnými atomy, např. fosforu nebo arzenu. Jejich čtyři valenční elektrony se účastní vazeb, ale páté se již v chemických vazbách nemohou uplatnit. Jsou velmi slabě vázané a již při nízkých teplotách se z vazeb uvolní. Tyto volné elektrony způsobují po připojení zdroje elektronovou vodivost polovodiče typu N.
typ P
 
Vodivost typu P (pozitivní)::
Zabudují-li se do krystalové mřížky křemíku atomy trojmocného prvku se třemi valenčními elektrony, např. india, chybí pro obsazení všech chemických vazeb elektrony. V místě nenasycené vazby vznikne "díra" s kladným nábojem. Tuto "díru" může zaplnit elektron z některé jiné vazby a "díra" se v krystalu přesune na jeho místo. Po připojení zdroje vznikne děrová vodivost polovodiče typu P.

Přechod PN - polovodičová dioda

Základem většiny polovodičových součástek (diod, tranzistorů, svítivých diod, mikroprocesorů, fotočlánků aj.) je tzv přechod PN. Jedná se o oblast styku dvou polovodičů s opačným typem vodivosti. Typickou vlastností přechodu PN je jeho usměrňovací účinek. V jednom směru jím proud může procházet, zatímco v opačném směru nikoli. Mohou nastat tři případy:
 • Přechod PN není připojen ke zdroji napětí: - v oblasti přechodu PN přejde část volných elektronů z oblasti N do oblasti P a tam rekombinují s "děrami". V tomto prostoru se vytvoří oblast bez volných nábojů o šířce několika tisícin milimetru.
 • Přechod PN v závěrném směru: - připojíme-li k polovodiči P záporný pól a k polovodiči N kladný pól zdroje, vzdalují se působením elektrických sil volné náboje od přechodu PN. Oblast bez volných nábojů se rozšíří, její odpor vzroste a elektrický proud přechodem PN nemůže procházet. Nevodivé oblasti bez volných nábojů říkáme hradlová vrstva.
 • Přechod PN v propustném směru: - připojíme-li k polovodiči P kladný pól a k polovodiči N záporný pól zdroje, přecházejí působením elektrických sil volné elektrony přes přechod PN ke kladnému pólu a "díry" jsou přitahovány k zápornému pólu. Hradlová vrstva prakticky zanikne a její odpor se výrazně zmenší. Takto zapojeným přechodem PN proud prochází.
Varianty zapojení polovodičové diody s přechodem PN (ukažte myší)
1. BEZ NAPĚTÍ
2. ZÁVĚRNÝ SMĚR
3. PROPUSTNÝ SMĚR

Podstatou fotovoltaického jevu ve fotovoltaických článcích.je vznik volných elektronů a "děr" osvětlením přechodu PN. Tímto způsobem se světelná energie přímo přeměňuje na elektrickou energii. Podrobnostem o konstrukci a využití fotovoltaických článků jsou věnovány další části programu.
 
 
 

3. kapitola

Začátek článku

Obsah