Úvodní stránka

Měření ionizujícího záření

Ionizující záření můžeme zkoumat z různých hledisek. Přítomnost záření se zjišťuje detektory, pozorování drah ionizujících částic umožňují mlžné komory a kvantitativní údaje o záření získáváme pomocí dozimetrů. Měřené veličiny a jejich jednotky jsou stanoveny mezinárodními úmluvami.
 
Veličiny, definice, jednotky

Aktivita radionuklidu je veličina, která udává počet radioaktivních jader, která se rozpadnou za 1 sekundu. Jednotkou aktivity je 1 Bq (becquerel).
Dávka je veličina, která udává, kolik energie ionizujícího záření pohltí 1 kg látky. Jednotkou dávky záření je 1 Gy (gray).
Dávkový ekvivalent je veličina, která vyjadřuje biologickou účinnost jednotlivých druhů záření. Vypočítá se jako součin dávky záření a jakostního faktoru q. Jednotkou dávkového ekvivalentu je 1 Sv (sievert), častěji mSv.
Jakostní faktor je bezrozměrné číslo q, které charakterizuje pohlcování záření živou tkání. Nejméně je tkáněmi pohlcováno záření beta, gama a rentgenové záření - jejich jakostní koeficient q = 1. Neutronové záření tvořené pomalými neutrony je pohlcováno víc (q = 5) a nejnebezpečnější je záření alfa a proud rychlých neutronů (q = 10 až 20).