Přejít na menu Volba jazyka

Audity, systémy dokumentace a seznamování

Interní audit

Jako součást společenské odpovědnosti vnímá Skupina ČEZ i činnosti zajišťované útvarem interní audit, jehož posláním je přispívat k tvorbě přidané hodnoty prostřednictvím nezávislých a objektivních ujišťovacích a konzultačních služeb pro potřeby všech součástí organizační struktury a statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ. Orgánům společností poskytuje ujištění, že všechna rizika, zejména významná, jsou známa a pod kontrolou. Tím přispívá k dosažení cílů Skupiny ČEZ a iniciuje zlepšování činností a snižování podnikatelských rizik. Interní audit funguje ve společnosti ČEZ od roku 1993.

V souladu se Standardy pro profesní praxi interního auditu je činnost útvaru periodicky (jednou za pět let) hodnocena nezávislým hodnotitelem. Ten mimo jiné potvrdil, že zjištění a doporučení interního auditu pomáhají managementu zlepšovat fungování a efektivitu procesů. Interní audit je profesionálním úvarem poskytujícím kvalitní služby svým vnitřním zákazníkům, má velký potenciál pro další zvyšování hodnoty pro zákazníky. Je plně integrován do správy a řízení Skupiny ČEZ, je dostatečně nezávislý a jeho pravomoci mu umožňují plnit řádně všechny jeho úkoly. Je velmi pozitivně hodnocen vedením ČEZ. Ředitel interního auditu je součástí nejvyššího vedení a svou činností pokrývá celou Skupinu ČEZ, včetně zahraničních akvizicí.

Výsledky auditní činnosti jsou již standardně komunikovány ve vztahu k představenstvu společnosti ČEZ i výboru pro audit formou kvartálních prezentací.

Zvýšení účinnosti zavádění jednotlivých výstupů z auditu do praxe/procesů bylo sledováno zejména dvěma cestami – spoluprací s auditovaným subjektem na plnění nápravných opatření (např. v oblasti řídicí dokumentace) a přímým přenášením doporučení ležících mimo kompetence auditovaného subjektu na kompetentní útvary/subjekty. Zavedená systémová forma doporučení/nápravných opatření zefektivnila výkon následných auditů na úroveň umožňující plné pokrytí původních auditů.

Jsou prohlubovány vztahy k ostatním auditním pracovištím ve Skupině ČEZ (ČEZ Distribuce, Severočeské doly, Bulharsko, Rumunsko, Albánie a Turecko).

Ve spolupráci s útvarem řízení rizik je propojena riziková mapa interního auditu s korporátní mapou rizik a je každoročně aktualizována. Byla zajištěna koordinace auditní a kontrolní činnosti mezi útvarem interního auditu a útvarem bezpečnosti a kvality, aby se předcházelo duplicitám nebo střetům u auditovaných subjektů.

Postavení interního auditu v organizační struktuře a principy jeho fungování (pravomoci a odpovědnosti, včetně statutu a etického kodexu) jsou definovány ve vnitřních řídicích dokumentech společností i na korporátní úrovni.

Systém dokumentace a seznamování

Řízení dokumentů ve Skupině ČEZ

Dokumenty ve Skupině ČEZ slouží k zajištění bezpečnosti, efektivního plánování, fungování, měření a zlepšování systémů, procesů a činností v souladu s vnějšími požadavky a strategií jednotlivých společností. Dále pro řízení projektů, technologického i netechnologického zařízení a poskytování služeb. Dokumenty musejí být provázány vzájemnými vazbami.

Centrálně vydávané dokumenty

Administrace správy dokumentů (evidence, připomínkové a schvalovací řízení, publikování a prokazatelné seznamování) je prováděna s využitím SW systému pro správu dokumentů ve Skupině ČEZ (aplikace ECM Řízené dokumenty nebo jiné pro tyto účely provozované aplikace). Obdobným způsobem jsou evidovány a publikovány závazné formuláře a volné přílohy související s vydanými dokumenty.

Přejít nahoru

Navigace: