Přejít na menu Volba jazyka

Management bezpečnosti a kvality

Problematika bezpečnosti, jakosti a ochrany životního prostředí tvoří vzájemně propojený celek. Proto jsou tyto oblasti v rámci ČEZ provázány i z hlediska integrovaného řízení. Bezpečnost Skupiny ČEZ stojí na třech základních pilířích, kterými jsou řízení, technologie a lidé. Základními cíli jsou:

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

Představenstvo ČEZ, a. s., si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních závazků ČR za zajištění bezpečnosti svých výrobních zdrojů, ochrany jednotlivců, společnosti a veřejnosti, ochrany životního prostředí a jakosti. Pro naplnění této odpovědnosti se ČEZ, a. s., zavazuje vytvořit a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy. Vyhlašuje proto Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí a Politiku kvality řízení.

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí byla schválena představenstvem ČEZ, a. s., a vydána jako příkaz generálního ředitele s datem účinnosti od 1. 5. 2010. Zahrnuje kapitoly, jejichž názvy zároveň vyjadřují strategické pilíře této politiky:

Řízení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí je nastaveno řídicí dokumentací v souladu s legislativou a s využitím systémů certifikací. Všechny klasické, jaderné i vodní elektrárny společnosti ČEZ jsou dlouholetými držiteli certifikátu ISO 14001 a Bezpečný podnik. Držitelem certifikátu Bezpečný podnik, resp. OHSAS 18001 je polovina dceřiných společností spadajících pod nový systém řízení bezpečnosti, v návaznosti na svá zaměření je pak téměř polovina (43 %) držitelem certifikátu ISO 14001.

Politika kvality řízení

Představenstvo ČEZ, a. s., v září roku 2010 schválilo Politiku kvality řízení, ve které definuje hlavní zásady vnímání kvality pro všechny zaměstnance. Management ČEZ kvalitou rozumí dodržování těchto zásad:

Pro naplnění Politiky kvality řízení je zapotřebí správné nastavení, hodnocení, dokumentování a zlepšování systému řízení, včetně interních procesů. V roce 2011 byl dokončen a vyhodnocen projekt Integrovaný systém řízení. Skupina ČEZ napomáhá naplňovat stále rostoucí požadavky na kvalitu dodávek a bezpečnost produktů a služeb a vytváří podmínky pro efektivní procesní a liniové řízení ve všech oblastech. Z toho důvodu bylo zahájeno plnění úkolu realizovat komunikační kampaň zaměřenou na Politiku kvality řízení. Aplikací požadavků vnějších i vnitřních zákazníků a zainteresovaných stran se zabývá modelování procesů. Tímto směrem je zaměřen model PDCA. Skupina ČEZ realizuje workshopy manažerů s aplikacemi cílů nových projektů, pomáhá rozvíjet moderní metody hodnocení, např. Sebehodnocení nebo Odstraňování kořenových příčin, a vytváří tak podmínky pro dosažení bezporuchovosti a spolehlivosti dodávek produktů a služeb.

Trvalým zlepšováním systému řízení a dobrou praxí naplňuje Skupina ČEZ dlouhodobé úsilí při odstraňování neshod a potenciálně slabých míst. Při hodnocení systému řízení kontroluje plnění nastavených cílů a požadavků (včetně požadavků veřejnosti).

Správným nastavením řídicí a pracovní dokumentace zabezpečuje Skupina ČEZ podporu systému řízení, zejména projektem Změna v systému řízení dokumentace v divizi výroba, který zároveň pomáhá tomu, aby zainteresované strany dostaly kvalitní dokumentační výstupy.

Jaderná bezpečnost

Bezpečnost jaderných zařízení musí být a je absolutní prioritou. To si vedení akciové společnosti ČEZ uvědomuje, systémově šíří principy kultury bezpečnosti a vytváří podmínky pro její zlepšování. I z tohoto důvodu přistoupilo k projektu Jednotná bezpečnost, v rámci kterého byla vydána nová Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí a Politika kvality řízení. Došlo tím ke změně procesního řízení bezpečnosti a navazujícím organizačním změnám.

Cílem jaderné bezpečnosti je zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce a zabránit nedovoleným únikům radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí. Minimální požadavky k naplňování tohoto cíle jsou dány atomovým zákonem a jeho prováděcími předpisy, mezinárodními doporučeními vydávanými Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni a dalšími organizacemi (WANO, WENRA, NEA atd.).

Dne 31. 10. 2011 společnost ČEZ předala Závěrečné zprávy týkající se zátěžových testů provedených na českých jaderných elektrárnách. Po jejich posouzení připravil Státní úřad pro jadernou bezpečnost Národní zprávu, kterou předal Evropské komisi. Závěrečné zprávy k bezpečnosti obou českých jaderných elektráren mají dohromady přes 400 stran. Šest měsíců je zpracovávaly desítky odborníků společnosti ČEZ. Zapojili se také specialisté z dalších institucí, jako jsou například Ústav jaderného výzkumu v Řeži a ČVUT. Hodnocení potvrdilo odolnost elektráren a neodhalilo žádnou bezpečnostní vadu, která by vyžadovala neodkladné řešení. V analýzách odborníci hodnotili odolnost Temelína i Dukovan vůči velmi málo pravděpodobným vnějším vlivům. Posuzovali například, jak se obě elektrárny vypořádají s nadprojektovým zemětřesením, mrazy s teplotami -46 °C trvajícími celý měsíc nebo s dlouhodobými vedry, při kterých rtuť teploměru dosahuje 46 °C. Došlo i na vodu – posuzovalo se, co udělá s Temelínem desetitisíciletá povodeň na nedaleké Vltavě, vzniklá protržením hráze Lipenské přehrady, nebo dešťové přívaly přesahující maxima posledních deseti tisíc let.

Pro případ radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín vydala v roce 2011 Skupina ČEZ opět příručku, která slouží ochraně obyvatel v jejím okolí. Příručka obsahuje informace a základní pokyny k zajištění ochrany osob nacházejících se v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín. V příručce jsou následující informace:

Na konci roku 2011 byla distribuována havarijní příručka s kalendářem pro roky 2012–2013 pro občany a organizace v okruhu dvacetikilometrové vzdálenosti od Jaderné elektrárny Dukovany. Kalendář lidé dostávají od elektrárny už od roku 1994. V zadní části aktuálního vydání jsou informace, jak se chovat v případě mimořádné radiační události. Zopakovány jsou základní pokyny k ukrytí, požití jódových tablet nebo evakuaci. Kalendář je ilustrován 50 obrázky klientů z Denního centra Barevný svět.

Přejít nahoru

Navigace: