Přejít na menu Volba jazyka

Respektování legislativy

Legislativa

Základní soubor norem regulujících ekonomické a obchodní aspekty podnikatelských aktivit Skupiny ČEZ obsahuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a jako emitenta cenného papíru přijatého k obchodování na veřejném trhu se společnosti ČEZ týká i zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Oba zákony byly v roce 2011 několikrát novelizovány. Při hledání dodavatelů je společnost ČEZ vázána zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který byl rovněž v roce 2011 několikrát novelizován a byly k němu vydány vyhlášky a nařízení vlády.

Kromě tohoto obecného legislativního rámce je pro Skupinu ČEZ klíčová legislativa pro oblast energetiky, základ legislativního rámce v této oblasti tvoří následující právní předpisy:

Kromě čtyř uvedených základních právních norem pro oblast energetiky stále výrazněji ovlivňují podnikání v energetice, především v oblasti výroby elektřiny a tepla, právní normy z oblasti ochrany životního prostředí a právní normy implementující snahy Evropské unie o globální zlepšení životního prostředí. Z nich lze za klíčové považovat následující zákony:

Mezinárodní kontroly

Aktivity Skupiny ČEZ spojené s výrobou elektřiny a tepla, zejména v souvislosti s jadernými elektrárnami, jsou pravidelně podrobovány mezinárodním kontrolám.

V roce 2011 se uskutečnila 3. mise MAAE (Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni) v historii Jaderné elektrárny Dukovany. Mise konstatovala, že elektrárna je velmi dobře provozovaným zařízením, a dává elektrárně doporučení tří změn. V jedenácti případech navrhuje další možnost zlepšení stávajících postupů. Mise OSART (Operational Assessment Review Team) si ale také z Jaderné elektrárny Dukovany odváží deset dobrých praxí, které bude doporučovat na mezinárodním fóru ostatním provozovatelům jaderných elektráren.

Mise OSART je prověrka způsobu provozování a rozvoje elektrárny. Koná se na doporučení MAAE každých deset let na pozvání vlády ČR. Doporučení i dobré praxe ze všech misí OSART na světě po projednání ve vládách jaderných států se stávají veřejnými a najdete je v databázi www.iaea.org.

V roce 2011 se také konaly zátěžové testy Jaderné elektrárny Temelín a Jaderné elektrárny Dukovany. Zátěžové testy jaderných elektráren požadované Evropskou komisí jsou definovány jako cílené hodnocení bezpečnostních rezerv a odolnosti jaderných elektráren v souvislosti s událostmi, ke kterým došlo v Japonsku v elektrárně Fukušima Daiči po zemětřesení a následné vlně tsunami dne 11. 3. 2011. Zadání požaduje analyzovat kombinace extrémních situací, které vedou k těžké havárii jaderného zařízení, bez ohledu na jejich nízkou pravděpodobnost.

Hodnocení bylo provedeno specialisty z oborů jaderné bezpečnosti, projektování jaderných zařízení, managementu havárií, havarijní připravenosti a výzkumu fenomenologie těžkých havárií, plně kvalifikovanými pro tuto činnost. Hodnotitelé postupovali v souladu s deterministickým přístupem předpokládaného postupného selhání všech preventivních opatření při hodnocení extrémních scénářů.

Výsledky zátěžových testů potvrzují skutečnost, že robustnost Jaderné elektrárny Temelín poskytuje značné rezervy k odvrácení těžkých havárií. Výsledky zátěžových testů potvrzují efektivitu a správnost dříve přijatých rozhodnutí k implementaci opatření vedoucích ke zvýšení odolnosti původního projektu. Nebyl nalezen stav, který je nutné bez prodlení řešit. Elektrárna je schopna bezpečně zvládnout i vysoce nepravděpodobné extrémní havarijní stavy, aniž by došlo k ohrožení jejího okolí.

Závěrečná zpráva hodnotí charakteristiku Jaderné elektrárny Dukovany a její lokality na základě znalostí, které vyplývají z bezpečnostních studií, analýz, průzkumů, historických zkušeností a inženýrského odhadu a týkají se současného výskytu několika neočekávaných (nadprojektových) a nepravděpodobných situací a poruch, kombinací, při kterých může dojít k hypotetickému havarijnímu stavu bloku s předpokládanou četností výskytu jedenkrát za 1 000 000 let provozu elektrárny (nebo ještě menší).

Vnitřní kontrolní mechanismy

Vnitřní kontrolní systém je ve Skupině ČEZ tvořený souhrnem pravidel a postupů stanovených vedením společnosti. Účelem je napomáhat dosahování cílů při zajišťování řádného a efektivního řízení společnosti, tzn. zejména sledovat:

Kontrolní systém má průřezový charakter, představuje nezbytnou zpětnou vazbu v řídicím procesu. Zahrnuje všechny aktivity vedoucích zaměstnanců na všech manažerských úrovních, pomocí kterých průběžně zjišťují, zda dosahované výsledky odpovídají plánovaným.

Vedení společnosti usiluje o stálé zdokonalování vnitřního kontrolního systému společnosti ve vazbě na měnící se vnitřní i vnější podmínky podnikání. Stav a efektivnost vnitřního kontrolního systému sleduje a vyhodnocuje útvar interního auditu koncipovaný na principech mezinárodně uznávaných standardů a hodnotí je i externí auditor. Koordinace činnosti externího a interního auditora a objektivita hodnocení vnitřního kontrolního systému jsou ověřovány výborem pro audit společnosti ČEZ.

V roce 2011 bylo uskutečněno celkem 64 auditních šetření, z toho osmnáct ve společnosti ČEZ a 46 v dceřiných společnostech (včetně jedenácti auditů v zahraničních majetkových účastech), kde jsou útvarem interního auditu společnosti ČEZ prováděny na základě smluvního vztahu. V roce 2010 bylo uskutečněno 63 auditních šetření, z toho pět bylo v zahraničí.

Skupina ČEZ v roce 2011 také zveřejnila Zprávu o aplikaci zásad GPW (Varšavské burzy cenných papírů), kde je uveden výčet aspektů, kterými se liší od ustanovení Kodexu správy a řízení, a stanovisko společnosti, proč tomu tak je. Dokument je veřejně přístupný na webových stránkách Skupiny ČEZ.

Certifikace

Dodržování a vysokou úroveň bezpečnosti a jakosti deklaruje Skupina ČEZ prostřednictvím získaných a pravidelně obnovovaných certifikátů.

Držiteli certifikátů shody s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 jsou vybrané společnosti Skupiny ČEZ, ve kterých bylo identifikováno zvýšené riziko v jednotlivých oblastech bezpečnosti. Také zahraniční majetkové účasti jsou postupně zapojovány do systému řízení bezpečnosti ve Skupině ČEZ.

Všechny klasické, jaderné i vodní elektrárny společnosti ČEZ jsou dlouholetými držiteli certifikátu ISO 14001 a Bezpečný podnik. Držitelem certifikátu Bezpečný podnik, resp. OHSAS 18001 je polovina dceřiných společností spadajících pod nový systém řízení bezpečnosti, v návaznosti na jejich zaměření je téměř polovina (43 %) držitelem certifikátu ISO 14001.

Procesy certifikace se týkají také zahraničních společností Skupiny ČEZ. V roce 2011 byla zahájena certifikace bulharských společností CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria a CEZ Razpredelenie Bulgaria. Na počátku roku 2012 získaly závěrečnou zprávu, podle které úspěšně prošly ověřením podle mezinárodní normy EN ISO 9001:2008.

Přejít nahoru

Navigace: