Přejít na menu Volba jazyka

Řízení rizik

Ve Skupině ČEZ je trvale rozvíjen integrovaný systém řízení rizik a systém vnitřních kontrolních mechanismů včetně nezávislé činnosti interního auditu, který průběžně prověřuje soulad všech procesů s nejlepší praxí a s interní i externí legislativou a standardy.

Základním orgánem v oblasti řízení rizik je rizikový výbor jako poradní výbor generálního ředitele společnosti ČEZ, který s výjimkou schvalování souhrnného rizikového limitu ročního plánu (v kompetenci představenstva ČEZ) navrhuje způsob rozvoje integrovaného systému řízení rizik, navrhuje celkovou alokaci rizikového kapitálu na jednotlivá rizika a organizační jednotky, navrhuje závazná pravidla, odpovědnost a strukturu limitů pro řízení dílčích rizik a průběžně monitoruje celkový dopad rizik na Skupinu ČEZ včetně stavu čerpání dluhové kapacity Skupiny ČEZ a plnění ratingových požadavků.

V měsíčním reportingu pro rizikový výbor jsou kvantifikovány jednotné scénáře vývoje vybraných rizikových faktorů a jejich dopadu do běžného roku, do období podnikatelského plánu a do dluhové kapacity.

V průběhu roku 2011 byly nástroje řízení rizik propojeny s procesy strategie a centrálního controllingu; zejména došlo k zavedení centrálních nástrojů jednotného řízení a kvantifikace rizik investičních projektů obnovy a výstavby zdrojů včetně posílení významu rizikového profilu zvažovaných investic v rámci interní soutěže projektů o zdroje Skupiny ČEZ.

Přejít nahoru

Navigace: