Přejít na menu Volba jazyka

Výkonnost a inovace

Roky 2010–2011 byly obdobím analýz a příprav opatření v jednotlivých segmentech podnikání.

V roce 2011 pokračovala v segmentu Výroba realizace projektu BEZPEČNĚ 15 TERA ETE, jehož cílem je dosažení výroby elektřiny v Jaderné elektrárně Temelín v roce 2012 ve výši minimálně 15 TWh. V rámci tohoto projektu pokračovaly plánované aktivity směrované do oblasti zařízení, bezpečnosti, práce s dodavateli, personálu a organizace a řízení. Hlavními prioritami projektu v roce 2011 bylo řešení provozní spolehlivosti zařízení a řešení organizace prací během odstávek. V oblasti personálního řízení se dále rozvíjel program zvyšování kvality lidského výkonu a jeho standardizace ve výkonných procesech elektrárny.

Cílem projektu BEZPEČNĚ 16 TERA EDU je zvýšit roční objem výroby elektřiny v Jaderné elektrárně Dukovany od roku 2013 na cca 16 TWh při zachování stávající úrovně bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Svého efektu projekt dosahuje zkrácením normativů odstávek na výměnu paliva a zvýšením výkonu bloků, kterého je dosahováno úpravami hlavního výrobního zařízení s využitím jeho projektových rezerv. Rekonstrukcí turbogenerátorů, blokových transformátorů, modifikací paliva a zvýšením výkonu reaktorů bylo postupně od roku 2005 na 1. až 4. bloku dosaženo cílového dosažitelného výkonu 500 MWe. Úspěšně jsou také uplatňovány nové normativy odstávek.

Projekt Zajištění LTO EDU (Long Term Operation) je první fází realizace Programu zajištění dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Záměrem programu je provozovat bloky této jaderné elektrárny při zachování požadované úrovně bezpečnosti i po roce 2015.

Projekt má za cíl připravit zařízení, personál, dokumentaci a procesy elektrárny pro obnovu povolení provozu po roce 2015, provést nezbytnou část opatření pro provozování zařízení do roku 2025 s výhledem na další prodloužení provozu. Postup realizace projektu je každoročně dokladován Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost.

Na konci roku 2010 došlo k ukončení projektu Štíhlá firma, jehož hlavním cílem bylo dosažení optimálního modelu řízení a správy Skupiny ČEZ, efektivní nastavení podpůrných služeb a optimalizace počtu zaměstnanců. Projekt přinesl především plošné organizační změny, vedoucí k redukci jednoho stupně řízení a z toho plynoucí úspoře počtu zaměstnanců, zefektivnění řízení poradenského rozpočtu aj.

V roce 2011 byla v divizi výroba uplatněna metodika Design-to-Cost. Metodika je využívána s cílem zvýšení efektivity výdajů alokovaných do rozvoje portfolia divize výroba včetně oprav a údržby. Metodika byla v průběhu roku 2011 již použita při řešení nákladově významných projektů. Bylo připraveno celkem čtrnáct projektů s konzervativně odhadovanými náklady ve výši 3,8 miliardy korun, kde použitím nástrojů Design-to-Cost byla odhalena potenciální úspora ve výši 24 % celkových nákladů, a to při zachování klíčových parametrů jednotlivých projektů. Od roku 2012 budou získané zkušenosti rozšířeny i na další projekty. Zkušenosti s metodikou Design-to-Cost získané v divizi výroba hodlá Skupina ČEZ dále zúročit při optimalizaci investičních výdajů do distribučních aktiv ve společnosti ČEZ Distribuce a při těžbě uhlí v Severočeských dolech.

Jako stěžejní část programu Výkonnost byl nastartován projekt Koncepce poskytování služeb ve Skupině ČEZ. Vytvoření centra sdílených služeb (SSC) je založeno na principu vyšší integrace současných procesních společností Skupiny, unifikovaném řízení a kvalitě služeb. Cílem projektu je zhodnotit nastavení podpůrných a servisních činností a navrhnout nový model poskytování služeb ve Skupině (jen v rámci České republiky).

V oblasti distribuce byl v roce 2011 úspěšně optimalizován řád preventivní údržby při zachování všech legislativních předpisů a bezpečnostních norem. Ve společnosti ČEZ Distribuce byl realizován projekt Asset Management, jehož hlavním výstupem byl návrh zefektivnění interních procesů při správě aktiv a návrh rozsáhlé organizační změny, která probíhá od února 2012. Došlo i na optimalizaci interních procesů ve společnosti ČEZ Distribuční služby a v provozně technickém úseku společnosti ČEZ Měření.

Pro dosažení požadovaných výsledků segmentu Prodej je nutné výrazně zlepšit úspěšnost udržení současného portfolia zákazníků, hledat nové cesty na trh a ještě důrazněji snižovat náklady při prodeji a obsluze zákazníků. Projekt je zaměřen na možná zlepšení v interní oblasti (např. na zvyšování úspěšnosti churn managementu – zamezení odchodu zákazníků, snížení nákladů na obsluhu klientů, zrychlování peněžních toků, optimalizaci procesu změny dodavatele) i v oblasti externí (akvizice nových odběratelů plynu v České republice, zlepšení informační podpory, akvizice koncových zákazníků ve Slovenské republice).

Přínosy divize distribuce a zahraničí spočívaly v dlouhodobém snižování provozních nákladů přenosem nejlepších praxí v řízení společností avdůsledném řízení pracovního kapitálu společností. Další významnou prioritou byla maximální repatriace finančních prostředků vynaložených v zahraničí do mateřské společnosti.

Optimalizace, nákladová efektivita

Jako reakci na dopady hospodářské krize v podobě nižší spotřeby i cen elektřiny, zvyšující se regulace energetiky ze strany EU i dalších nepříznivých tržních faktorů se Skupina ČEZ rozhodla vyhlásit na podzim roku 2010 stabilizační iniciativu NOVÁ VIZE.

V rámci NOVÉ VIZE byla zahájena redukce investičního programu spolu s razantní optimalizací interních procesů a nákladové struktury Skupiny. Byly stanoveny nové, ambiciózní cíle, jejichž výsledkem má být udržení ratingu světových ratingových agentur. Ten je důležitý pro výhodný přístup k financování rozvojových projektů, jako je dostavba Jaderné elektrárny Temelín.

Iniciativa NOVÁ VIZE stojí na těchto prioritách:

Na podzim roku 2011 byla iniciativa NOVÁ VIZE doplněna o pět nových strategických programů, kterými Skupina ČEZ zareagovala na nejistý, těžko předvídatelný vývoj na energetických trzích:

Cílem aktualizované strategie a nových strategických programů je ošetřit vhodně hlavní rizika ohrožující výsledky podnikání Skupiny ČEZ a zároveň maximálně využít aktuální příležitosti k růstu, které se na trhu vyskytují.

Přejít nahoru

Navigace: