Přejít na menu Volba jazyka

Distribuce a přeprava

Vyrobenou elektrickou energii je zapotřebí bezpečně a ekologickým způsobem dopravit do místa spotřeby. K tomu slouží ve Skupině ČEZ řada technických zařízení, která lze shrnout pod termín distribuční soustava. Kromě toho se elektřina dostává k zákazníkům přenosovou soustavou.

Kromě ochrany životního prostředí v souvislosti s provozováním distribučních technologií, zejména transformačních stanic, se ve Skupině ČEZ největší pozornost věnuje ochraně ptactva, které využívá vodiče i podpěrné body venkovních vedení jako místa k odpočinku nebo hnízdění. Vzhledem k úrazům ptáků v důsledku kontaktu s vodiči je proto hlavní pozornost zaměřena na úpravu konzol tak, aby byly pro ptactvo bezpečné. Starší typy podpěrných bodů musí být chráněny tzv. doplňkovou ochranou, která omezuje účinky proudu. V této oblasti se podařilo rozvinout širší a oboustranně účinnou spolupráci s ochránci přírody i Ministerstvem životního prostředí ČR.

Distribuční zařízení a životní prostředí

V souladu s platnými právními předpisy věnuje Skupina ČEZ stálou pozornost vytváření podmínek pro ochranu životního prostředí iv souvislosti s provozováním distribučních technologií a zařízení.

Oblastí, na které Skupina ČEZ zaměřuje pozornost, je celá řada. Jde zejména o:

Společnost ČEZ Distribuce se již řadu let úspěšně zabývá otázkou účinné ochrany životního prostředí. Koncem roku 2011 získala certifikát o shodě systému EMS s normou ČSN EN ISO 14001:2005. Nezávislý certifikační orgán potvrdil správnost nastavení řídicího procesu a jeho implementaci v praxi.

Vodní hospodářství

Některá distribuční zařízení obsahují izolační teplonosné oleje, které mohou v případě úniku představovat určité riziko pro životní prostředí. Ve většině případů jsou zařízení proti úniku olejové náplně technicky zabezpečena, u zbývajících řeší problém instalace systému záchytných van, které jsou schopny zachytit i minimální úniky oleje ze zařízení.

Polychlorované bifenyly (PCB)

Od roku 2002 se systematicky ověřuje kvalita olejových náplní v distribučních zařízeních i z hlediska možného výskytu polychlorovaných bifenylů. Dosud bylo prověřeno několik desítek tisíc náplní. Vzhledem k tomu, že podle dosavadních výsledků analýz vzorků olejů bylo nalezeno nadlimitní množství PCB jen u několika málo z nich, lze dosud neprověřená zařízení ve správě ČEZ Distribuce považovat za nekontaminovaná nebo lehce kontaminovaná. Novela zákona o odpadech umožňuje přítomnost PCB v takových zařízeních ověřit až na konci jejich životnosti.

Staré ekologické zátěže

V oblasti působnosti společnosti ČEZ Distribuce bylo identifikováno 78 lokalit s výskytem staré ekologické zátěže. Z uvedeného počtu bylo dosud vypořádáno 42 zátěží.

Odpady

Při provozování distribuční elektrické sítě vzniká množství různých odpadů. Cílem Skupiny ČEZ je v souladu s preventivním přístupem množství odpadů minimalizovat nebo předcházet jejich vzniku. K tomu slouží řízené odpadové hospodářství. Vzniklé odpady jsou přednostně předávány k dalšímu využití. Kromě dožitých kabelů, lan, železných konstrukcí, transformátorů včetně vinutí z barevných kovů jsou k recyklaci předávány také komplikovanější odpady složené z různých materiálů. Například veškeré vyřazené elektroměry nekončí na skládce, ale jsou rozebrány a roztříděny na využitelné složky, které se dále zpracovávají. Pracoviště Skupiny ČEZ jsou vybavena nádobami na tříděný odpad. Pokud vznikne nebezpečný odpad, nakládání s ním se řídí zvlášť přísnými pravidly.

Hlučnost

Hlučnost provozovaných zařízení ve většině případů vyřeší dostatečná vzdálenost stanice od lidských sídel. Tam, kde tomu tak není, mají odhlučnění stanic na starost protihlukové stavby nebo výsadba rostlinného pásu. Od roku 2010 se Skupina zabývá ověřováním hlučnosti svých distribučních zařízení v místech, kde došlo v poslední době k přiblížení bytové zástavby transformovnám.

Přejít nahoru

Navigace: