Přejít na menu Volba jazyka

Obnovitelné zdroje

Jedním z klíčových úkolů je pro Skupinu ČEZ rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Jejich přínos je v rámci energetického mixu dán především šetrností k životnímu prostředí a tím, že nekladou nároky na stále se tenčící zásoby energetických surovin.

Česká republika splnila v roce 2010 dílčí indikativní cíl ze svých platných závazků vůči Evropské unii, tj. 8% podíl výroby z obnovitelných zdrojů na celkové hrubé spotřebě energií (dalším cílem je 13,5 % v roce 2020). Aktualizovaný Národní akční plán počítá s faktickým zastropováním instalovaného výkonu zejména v případě fotovoltaických elektráren, tržní podíl společnosti ČEZ se v této oblasti ustálil na 6,3 %. V komoditě biomasa počítá společnost s postupným zvyšováním výroby: na rok 2012 činí plán výroben pouze v rámci společnosti ČEZ cca 300 GWh, tj. pokrytí spotřeby 120 tisíců domácností.

V rámci projektu biomasa pokračuje Skupina ČEZ ve zvyšování výroby z tuhých biopaliv. V Elektrárně Hodonín byl vyvinut, instalován a počátkem roku 2012 uveden do trvalého provozu automatický vzorkovač biomasy, byla zde instalována dopravní linka na biomasu ve formě peletek s cílem zvýšit výkon fluidního kotle provozovaného na čistou biomasu. V Elektrárně Poříčí se v roce 2011 uskutečnila projektová příprava a výběr zhotovitele na úpravy fluidního kotle s cílem zvýšit podíl spalované biomasy. V Elektrárně Ostrava – Vítkovice ve stejném období proběhla mlecí zkouška směsi černého uhlí a biomasy ve formě peletek pro ověření možnosti spoluspalování biomasy.

Skupina ČEZ v ČR vyrobí ročně cca 2 miliardy kWh čisté elektřiny (prostřednictvím vody, biomasy, slunce, větru), a významně tak přispívá k plnění platných závazků ČR vůči Evropské unii. Skupina ČEZ počítá do budoucna s výstavbou nových výroben z obnovitelných zdrojů výhradně v dalších zemích v rámci Evropské unie, kde jsou pro ně nesrovnatelně lepší přírodní podmínky než v ČR.

Vodní, fotovoltaické a větrné elektrárny Skupiny ČEZ v ČR vyrobily v roce 2010 celkem 2 353 GWh elektřiny a v roce 2011 celkem 2 007 GWh elektřiny. K tomu je třeba ještě připočítat výrobu elektřiny spalováním a spoluspalováním biomasy (v roce 2010 šlo celkem o 337 GWh a v roce 2011 o 428 GWh). Dohromady tak bylo Skupinou ČEZ z obnovitelných zdrojů v ČR vyrobeno v roce 2010 celkem 2 690 GWh a v roce 2011 celkem 2 435 GWh elektřiny.

Energie vody

I když v České republice nejsou přírodní poměry pro budování velkých vodních energetických děl ideální, hrají u nás vodní elektrárny jako obnovitelné zdroje prim. Naše toky nemají potřebný spád ani dostatečné množství vody, proto je podíl výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách na celkové výrobě poměrně nízký. Významným posláním vodních elektráren v České republice je sloužit jako doplňkový zdroj výroby elektrické energie a využívat především schopnosti rychlého najetí na velký výkon, a tedy operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě České republiky.

Všechny velké vodní elektrárny – s výjimkou Dalešic, Mohelna, Dlouhých Strání a Ústí nad Labem – Střekova – jsou situovány na toku Vltavy, kde tvoří kaskádový systém, vltavskou kaskádu. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny z centrálního dispečinku ve Štěchovicích. Celkový instalovaný výkon velkých vodních elektráren Skupiny ČEZ je 724 MW (v tomto čísle nejsou započítány přečerpávací vodní elektrárny).

Skupina ČEZ vedle velkých elektráren provozuje také 26 menších vodních elektráren (z toho 25 v České republice a jednu v Polsku). Jejich celkový instalovaný výkon činí 68 MW.

Biomasa

Významným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa, ve které je uložena sluneční energie. Pojem biomasa obvykle označuje substanci biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší organické produkty nebo organické odpady.

Energetické využití biomasy je považováno všeobecně za žádoucí a z hlediska minimalizace ekologické zátěže za vhodné. Svou perspektivu má i v rámci Skupiny ČEZ. Předpokládá se, že postupně dojde k ještě širšímu uplatnění spoluspalování biomasy při výrobě v elektrárnách Hodonín, Poříčí, Dvůr Králové a Tisová. Kromě toho Skupina ČEZ plánuje výstavbu zdrojů určených ke spalování čisté biomasy. Skupina ČEZ je současně aktivní i v akvizicích. V dubnu 2009 oznámila koupi kombinovaného zdroje na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy v Jindřichově Hradci. Od 31. prosince 2009 je jeden z bloků hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté biomasy.

Skupina ČEZ vyprodukovala v roce 2011 více než 400 milionů kWh z biomasy, a pokryla tak spotřebu 120 tisíc domácností.

Energie slunce

Přímé využití energie slunečního záření patří z hlediska ochrany životního prostředí k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektřiny. Sluneční výkon 40bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva. Dnes však z něj dokážeme využít pouze část. Množství energie, které dnes získáváme z celkové energie slunečního záření, je zanedbatelné. I když současný podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě představuje pouze asi 0,01 %, technologie využívání slunečního záření mají velký růstový potenciál a vyspělé státy s tímto obnovitelným zdrojem do budoucna počítají.

Skupina ČEZ je průkopníkem využití energie slunce k výrobě elektřiny. Elektrárna na Mravenečníku z roku 1997, která v současnosti funguje v rámci areálu dukovanské elektrárny, byla vůbec prvním zařízením tohoto typu v České republice. V rámci rozvoje celého portfolia obnovitelných zdrojů v současnosti investujeme také do instalace moderních fotovoltaických elektráren.

Energie větru

Využití větru ve větrných mlýnech má na území našeho státu svou tradici. Historicky je postavení prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doloženo již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Začátek výroby novodobých větrných elektráren se datuje na konec 80. let minulého století. V současné době větrné elektrárny pracují v desítkách lokalit v ČR, jejich nominální výkon se pohybuje od malých výkonů (300 kW) pro soukromé využití až po 2 MW. Koncem roku 2011 bylo v ČR podle údajů Energetického regulačního úřadu instalováno celkově téměř 219 MW.

Skupina ČEZ patří mezi průkopníky vývoje větrné energetiky v ČR – postupně provozovala větrné elektrárny v Dlouhé Louce nad Osekem u Litvínova v Krušných horách, na Mravenečníku v Jeseníkách nebo na Novém Hrádku u Náchoda. Prvními moderními větrnými elektrárnami nové generace jsou stroje zprovozněné v průběhu roku 2009 v lokalitách Janov (poblíž Litomyšle) a Věžnice (u Polné). Na obou místech se konají pravidelné akce pro zájemce o větrnou energetiku – Dny otevřených dveří, Drakiády, školní exkurze, apod.

V rámci popularizace větrné energie vznikl 15. 10. 2011 speciální program pro návštěvníky větrné elektrárny Věžnice poblíž Polné.

U jednoho z nových moderních strojů po celý den probíhala soutěž o nejlepšího létajícího draka. Připravena byla také prohlídka vnitřního vybavení elektrárny, doplněná výkladem specialisty a soutěžemi o zajímavé ceny. Akci pořádala Česká společnost pro větrnou energii ve spolupráci se společností ČEZ Obnovitelné zdroje a obcí Věžnice.

Zájemci o větrnou energii se mohli 11. 6. 2011 zúčastnit šestého ročníku Dne otevřených dveří, kdy jim byly zpřístupněny větrné elektrárny v šestnácti lokalitách po celé České republice. Organizátorem akce je každý rok Česká společnost pro větrnou energii (www.csve.cz) ve spolupráci s Evropskou asociací pro větrnou energii u příležitosti Světového dne větru. Také Skupina ČEZ zpřístupnila své větrné elektrárny v lokalitách Janov u Litomyšle a Věžnice na Havlíčkobrodsku.

Přejít nahoru

Navigace: