Přejít na menu Volba jazyka

Ochrana životního prostředí

Strategická rozhodnutí Skupiny ČEZ v oblasti ochrany životního prostředí vycházejí z přesvědčení, že životní prostředí je nenahraditelným bohatstvím, které chce odpovědný správce předat budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jej zdědil. Také na celoevropské úrovni je ochrana životního prostředí nedílnou součástí klíčových společenských témat.

Nedílnou součástí strategického rozvoje Skupiny ČEZ je i zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie a podpora energetických úspor. Netechnickým opatřením zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí je aplikace systému environmentálního managementu (Environmental Management System – EMS), který je součástí řízení společnosti.

Implementace EMS podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001:2004 byla zahájena v roce 1997. V roce 2004 byla dokončena vydáním mezinárodního certifikátu EMS, potvrzujícího shodu systému řízení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. Pro společnost ČEZ je vydán jeden souhrnný certifikát pro klasické elektrárny a dva samostatné certifikáty pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.

Cílem systému EMS je zahrnutí požadavků na ochranu životního prostředí do celkové strategie společnosti ČEZ i do standardních činností, na základě kterých společnost podporuje ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost prostřednictvím systému EMS deklaruje, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při výrobní činnosti jsou zvažovány také její dopady na životní prostředí.

Základním dokumentem pro EMS je Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí, obsahující závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění v souladu s požadavky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí. Dokument je veřejně přístupný na stránkách společnosti ČEZ na adrese http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/politika-bezpecnosti-a-ochrany-zivotniho-prostredi.html. Jsou s ním prokazatelně seznamováni všichni její zaměstnanci, zaměstnanci vybraných dceřiných společností Skupiny ČEZ a při vstupním školení také zaměstnanci smluvních partnerů působících v areálech jednotlivých lokalit.

Součástí systému EMS jsou vnitřní prověrky (vnitřní audity), externí audity EMS a přezkoumání EMS vedením. Perioda vnitřních prověrek je nastavena tak, aby při nich bylo prověřeno plnění nálezů z předchozího externího auditu EMS. V rámci vnitřních prověrek je prováděna kontrola shody s požadavky normy ISO 14001 s řídicí a pracovní dokumentací společnosti ČEZ a s právními předpisy v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí – ovzduší, ochrana vod, nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a přípravky, integrovaná prevence a integrovaný registr znečišťování.

Systém environmentálního managementu společnosti ČEZ podle normy ISO 14001 byl poprvé certifikován v roce 2002 certifikačním orgánem DET NORSKE VERITAS CZ, v roce 2011 proběhl recertifikační audit provedený certifikačním orgánem Bureau Veritas Czech Republic. Certifikát EMS je vystaven s platností do 21. 5. 2014. Příležitosti pro další zlepšování vidí hodnotitelé v oblasti vodního hospodářství a nakládání s chemickými látkami a směsmi. Vedoucí auditního týmu doporučil organizaci pokračovat v certifikaci i v dalším období.

Pravidelným ekologickým auditům se podrobují také jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Auditoři potvrdili v letech 2010 i 2011, že Temelín i Dukovany naplňují požadavky mezinárodní normy ISO 14001:2004 v oblasti ochrany životního prostředí. Poprvé Jaderná elektrárna Temelín získala certifikát systému řízení ochrany životního prostředí podle mezinárodní normy ISO 14001:2004 v listopadu roku 2004. Certifikát je vydáván na tři roky a každoročně elektrárna potvrzuje, že pravidla ochrany životního prostředí dodržuje.

„Na Temelíně provádíme kontroly již osm let a zvykli jsme si tady na vysoký standard. To ale nesnižovalo naši pozornost a ke kontrolám jsme přistoupili velmi důsledně. Kvalitní systém ochrany životního prostředí potvrdila elektrárna i letos. Temelín v této oblasti může být příkladem i pro jiná průmyslová odvětví,“ zhodnotil audit jeho vedoucí Vlastimil Pejčoch z mezinárodní auditorské společnosti DET NORSKE VERITAS CZ.

Přejít nahoru

Navigace: