Přejít na menu Volba jazyka

Sanace a rekultivace

Skupina ČEZ hledá nejvhodnější způsoby, aby vrátila život tam, kde byl v minulosti v důsledku energetické činnosti utlumen. Děje se tak prostřednictvím rekultivací, tedy uvedením krajiny do stavu umožňujícího návrat biologického osídlení a nastolení ekologické stability. Nejrozšířenější formou rekultivace je dnes výsadba vhodných druhů dřevin a následná pěstební péče o založené porosty.

V letech 2010–2011 pokračovaly rekultivace krajiny v okolí klasických elektráren společnosti ČEZ (skládky, odkaliště, složiště atd.). Pro rekultivace bylo v roce 2011 využito více než 7,5 milionu tun vedlejších energetických produktů certifikovaných pro tyto účely, v roce 2010 více než 6 milionů tun.

Důležitou oblastí je také omezování produkce odpadů, zejména formou předcházení jejich vzniku a využíváním energetických certifikovaných produktů (VEP). V současné době má např. Elektrárna Chvaletice k dispozici devět certifikátů pro výrobky VEP a všechny jsou plně využívány. Certifikované suroviny VEP se používají ve stavebním průmyslu (cement, beton), při výstavbě silnic a železnic, především však při úpravě krajiny a rekonstrukci terénu.

Na základě stavebního povolení (ohlášení stavby) se realizuje tvarování krajiny devastované dřívější činností Manganokyzových závodů Chvaletice. Rekultivace v oblasti okolí obce Chvaletice je v souladu s programem Rekultivace území Chvaleticka, urbanistickým plánem obce a strategií Pardubický kraj a ochrana ŽP.

Z ekonomických důvodů je Elektrárna Chvaletice zařazena mezi energetické zdroje, kterým hrozí ukončení provozu. Ve snaze udržet zaměstnanost v regionu a úspěšně ukončit rekultivace včetně biologické části jedná vedení akciové společnosti ČEZ o možném prodeji této dceřiné společnosti, alternativou zůstává i další pokračování provozu ve Skupině ČEZ. Tím by se podařilo přidat další etapu úpravy krajiny Chvaleticka a postupně snižovat emise produkované elektrárnou. V minulosti bylo investičně náročnou činností zajištěno snížení emisí u tuhých látek i oxidu siřičitého na cca 5 % původní hodnoty. Při provozu do roku 2020 by došlo ke snížení o další dvě třetiny vypouštěného množství. Ke kontrole hodnot byla vedle imisní stanice v Hošťákovicích v roce 2011 vybudována imisní stanice v obci Chvaletice.

Obnovu krajiny a ekologické stability po těžbě hnědého uhlí prováděla také společnost Severočeské doly, přičemž nejrozsáhlejší plochy upravila lesnickou rekultivací do konce roku 2011, plány na rok 2012 dávají naopak největší prostor rekultivacím vodních ploch. Teplárna Trmice investovala do rekultivace skládky Dolu 5. květen a odkaliště Barbora III.

Spotřeba, odpad a emise Skupiny ČEZ

Jednotka 2010 2011
Elektřina celkem GWh 5 664 5 774
Celková spotřeba vody tis. m3 1 084 769 950 308
v tom: povrchová voda tis. m3 760 741 948 183
podzemní voda tis. m3
Emise a měrné emise látek znečišťujících ovzduší
Tuhé látky tun 4 696 4 237
Oxid siřičitý tun 91 687 93 841
Oxidy dusíku tun 71 766 68 577
Oxid uhelnatý tun 5 965 6 054
Oxid uhličitý tun 38 845 671 38 739 133

Přejít nahoru

Navigace: