Přejít na menu Volba jazyka

Úvod

Ministr životního prostředí ČR a zástupci společnosti ČEZ podepsali 9. 11. 2010 Prohlášení o strategické součinnosti v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Prohlášením, které není nijak časově omezeno, bylo mezi oběma partnery dojednáno snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší nad rámec požadavků stávající legislativy. Současně dojde k významnému snížení emisí oxidu uhličitého, kterého bude dosaženo přímo v elektrárnách provozovaných Skupinou ČEZ na území České republiky.

Dokument definuje spolupráci v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty k udržitelnému rozvoji, spolupráci obou subjektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor a spolupráci při tvorbě strategie spoluspalování biomasy. Podpisem prohlášení se oba subjekty zavázaly k plnění celkem 21 opatření, která přinesou významné snížení zátěže životního prostředí a která vedou k udržitelnému rozvoji energetiky. Dohodly se také na vzájemné výměně informací týkajících se plnění definovaných opatření a na zřízení pracovní skupiny, která bude jejich postupné naplňování každoročně hodnotit. Součástí závazku je i každoroční vypracování společné zprávy o způsobu naplňování prohlášení o strategické součinnosti.

Již v prvním roce platnosti prohlášení bylo dosaženo dojednaného cíle snížit u zdrojů Skupiny ČEZ emise znečišťujících látek do ovzduší nad rámec požadavků stávající legislativy.

Znečišťující látka
TZL SO2 NOX
Skutečné emise v t/rok 2010 2 181 52 944 52 458
Skutečné emise v t/rok 2011 2 112 46 936 44 618
Maximální emise v t/rok pro rok 2011 podle přílohy č. 1 Prohlášení 2 675 50 126 52 898
Procento skutečných emisí v porovnání s maximálními emisemi podle přílohy č. 1 Prohlášení 79 % 94 % 84 %

Pozn.: Od roku 2011 již nepatří do portfolia ČEZ Elektrárna Chvaletice.

Podobné dobrovolné dohody o ochraně životního prostředí a snižování zátěže uzavřela Skupina ČEZ také s Asociací krajů a Ústeckým krajem.

Skupina ČEZ se také zavázala proinvestovat 1,25 miliardy EUR nad rámec hodnoty emisních povolenek do modernizace svých zařízení vedoucí ke snížení zátěže životního prostředí.

Přejít nahoru

Navigace: