Přejít na menu Volba jazyka

Smluvní zásady

Při uzavírání smluv klade Skupina ČEZ důraz na zachování obchodního tajemství. S dodavateli uzavírá tzv. antikorupční ujednání. Jeho znění je na následujících řádcích.

Antikorupční ujednání

  1. Objednatel vyžaduje, aby poskytovatel při poskytování reklamy dle této smlouvy dodržoval nejvyšší etické principy včetně protikorupčního jednání.
  2. Smluvní strana pro dosažení tohoto účelu definuje dále uvedený pojem: „korupční jednání“ znamená nabídnutí, slib nebo předání, stejně jako požadování či přijetí jakékoli nepatřičné výhody, dále pak poskytnutí nebo přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů, ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru) za účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při uzavření a realizaci této smlouvy.
  3. Poskytovatel je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (v definici podle § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) se budou řídit těmito protikorupčními zásadami.
  4. Poskytovatel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle § 66a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění pro něho osobou ovládající, o dodržování těchto zásad vůči objednateli.

Ochrana informací

  1. Poskytovatel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s objednatelem nebo při běžném obchodním styku. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík).
  2. Obchodní tajemství a důvěrné informace tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy související s objednatelem, výsledky výzkumu související s objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé a mají být podle vůle objednatele utajeny.
  3. Závazek ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací trvá po celou dobu trvání této smlouvy a i po ukončení platnosti této smlouvy a zaniká jednostranným písemným ukončením tohoto závazku poskytovateli ze strany objednatele. Jestliže objednatel při obchodním styku poskytne poskytovateli informace tvořící obchodní tajemství nebo důvěrné informace, nesmí je poskytovatel zpřístupnit třetí osobě nebo je použít ve prospěch třetí osoby, použít v neprospěch objednatele ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
  4. Pokud je sdělení důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků poskytovatelem vyplývajících mu z této smlouvy, může poskytovatel tyto důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací, které jí byly sděleny. V případě porušení závazku zachování mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací ze strany této třetí osoby je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu poskytovatel.
  5. V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací nedodržely.
  6. Po ukončení účinnosti této smlouvy je poskytovatel povinen na základě žádosti objednatele bez zbytečného odkladu vrátit objednateli všechny poskytnuté materiály potřebné k její realizaci obsahující obchodní tajemství a důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Přejít nahoru

Navigace: