Přejít na menu Volba jazyka

Komunikace se zaměstnanci

Cílem interní komunikace firmy je zprostředkovat zaměstnancům jasné a srozumitelné informace, které ke své práci potřebují, vytvářet atmosféru otevřené, upřímné komunikace, přispívat k vysoké angažovanosti zaměstnanců a pozitivnímu vztahu ke společnosti. Skupina ČEZ využívá pro interní komunikaci širokou škálu komunikačních kanálů. Patří k nim:

Velmi oblíbenými se stala profesní setkání, jejichž cílem je výměna zkušeností zaměstnanců stejné profese napříč regiony, nebo setkání zaměstnanců spolupracujících útvarů, která slouží k ladění spolupráce napříč Skupinou. Ročně se uskuteční desítky setkání, jejichž velkou přidanou hodnotou je posílení osobních kontaktů a komunikace mezi lidmi, kteří potřebují efektivně spolupracovat, i když jejich pracoviště dělí stovky kilometrů.

Skupina ČEZ se snaží rozvíjet otevřený dialog mezi managementem společnosti a zaměstnanci. Nejvyšší management navštěvuje zaměstnance v provozu nebo terénu, kde se cítí nejlépe, získává zpětnou vazbu a s tou potom pracuje. Své názory, podněty nebo dotazy mohou zaměstnanci pokládat i prostřednictvím on-line aplikace Oranžová spojení. Časté otázky a odpovědi jsou publikovány na intranetu a v interním magazínu. Na roadshow zvyšuje Skupina ČEZ důvěru zaměstnanců otevřeně se ptát a vyjadřovat své názory. Před akcemi mohou formou intranetové aplikace nebo sms posílat návrhy témat prezentací a otázky pro zástupce managementu. Nejzajímavější témata jsou rozebírána v panelových diskusích, které vyvolají zájem zaměstnanců ptát se. Počet dotazů a délka diskusí na pravidelných roadshows díky tomu roste.

Skupina ČEZ podporuje také neformální setkávání zaměstnanců a akce, které mají být pro zaměstnance (případně jejich rodinné příslušníky) odměnou za odvedenou práci. Příkladem jsou různé předvánoční akce.

Dalším příkladem jsou rodinné prázdninové akce – v roce 2011 byli zaměstnanci se svými rodinami a zvláště menšími dětmi pozváni na návštěvu nejzajímavějších technických expozic v zemi. Částečně šlo o benefit pro zaměstnance, hlavním cílem ale bylo podpořit zájem dětí a mladých lidí o techniku a studium technických oborů.

Mezi oblíbené akce zaměstnanců patří dny otevřených dveří v jednotlivých elektrárnách. Například Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín zorganizovalo v listopadu roku 2011 poprvé v historii večerní prohlídku elektrárny. Pro zájemce z řad zaměstnanců a jejich nejbližší rodinné příslušníky byly připraveny dva vyhlídkové autobusy. Do nich usedlo 87 lidí, většinu z nich tvořily děti. Každého z návštěvníků čekal vnitřní okruh areálem v bezprostřední blízkosti rozsvícených bloků, strojoven, skladu použitého paliva a chladicích věží, po vyjetí ze střeženého areálu pak ještě vnější okruh kolem rozsvícené elektrárny přes obec Temelín. Celá projížďka s výkladem průvodkyň informačního centra trvala necelou hodinu a především pro malé návštěvníky byla ohromným zážitkem. Tyto akce mají za cíl nejen posílit vztah zaměstnanců ke společnosti, ale i podpořit výchovu nové generace techniků.

V červnu roku 2011 Skupina ČEZ provedla průzkum názorů zaměstnanců, který měřil jejich spokojenost a angažovanost. Součástí bylo také měření stavu kultury bezpečnosti, osloveni proto byli rovněž zaměstnanci klíčových dodavatelů ovlivňujících bezpečnost. Do průzkumu se zapojilo 81 % zaměstnanců. Jejich celková spokojenost dosáhla 92 %. Z celkového počtu dotázaných 98 % uvedlo, že má rádo svoji práci, a 95 % by se znovu ucházelo o práci ve Skupině ČEZ. Výsledky jsou lepší než u jiných společností, se kterými se Skupina ČEZ srovnává (skupina patnácti společností ze střední a jihovýchodní Evropy, energetické a jiné průmyslové společnosti včetně provozovatelů jaderných elektráren). Z průzkumu vyplývá vysoká úroveň firemní kultury, vnitřního fungování a péče o zaměstnance. Ve všech měřených oblastech Skupina ČEZ získala nadprůměrné hodnocení oproti trhu, včetně oblasti komunikace. V rámci řízené diskuse (tzv. focus groups) byly se zaměstnanci různých profesí a úrovně řízení probrány otázky a oblasti, které měly nejslabší hodnocení. Zaměstnanci upřesnili, co konkrétně je třeba zlepšit a jak. Následně vznikl akční plán se sadou opatření, který má za cíl omezit slabé stránky. Zaměřuje se na posílení důvěry zaměstnanců, dialog s vedením a spolupráci mezi útvary. Některá nápravná opatření již byla realizována, jejich přínos je průběžně sledován a hodnocen.

K informovanosti zaměstnanců přispívá také bezpečnostní portál, který byl spuštěn v roce 2010. Od té doby je pravidelně doplňován informacemi z oblasti bezpečnosti, které mají vliv na chování a jednání zaměstnanců.

Přejít nahoru

Navigace: