Přejít na menu Volba jazyka

Odbory

Ve společnosti ČEZ působilo ke konci roku 2011 celkem 29 samostatných základních odborových organizací, ve kterých bylo organizováno cca 2 000 zaměstnanců, tj. 34 % z celkového počtu zaměstnanců. V integrovaných dceřiných společnostech Skupiny ČEZ v České republice působilo celkem 44 základních odborových organizací, ve kterých bylo organizováno cca 3 200 zaměstnanců, tj. 50 % z celkového počtu zaměstnanců. Celkem 35 základních odborových organizací bylo sdruženo ve čtyřech sdruženích základních organizací s oblastní působností, v dceřiných společnostech dále samostatně působilo devět základních organizací.

Odborové organizace jsou sdruženy do dvou odborových svazů, a to do Odborového svazu ECHO a Českého odborového svazu energetiků.

Během let 2010 i 2011 se uskutečnila pravidelná jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, v rámci kterých byly odborovým organizacím předávány informace a zajištěno projednání témat stanovených zákoníkem práce a kolektivní smlouvou.

Kolektivní smlouvy jsou ve společnosti ČEZ i v integrovaných dceřiných společnostech uzavřeny až do 31. 12. 2014. Na podzim roku 2011 probíhalo kolektivní vyjednávání o dodatcích k platným kolektivním smlouvám ve společnosti ČEZ i v integrovaných dceřiných společnostech, týkajících se především mzdového nárůstu na rok 2012. Kolektivní vyjednávání bylo v prosinci roku 2011 završeno podpisem dodatku č. 9 ke kolektivní smlouvě společnosti ČEZ a dodatku č. 6 ke kolektivním smlouvám integrovaných dceřiných společností.

V rámci Skupiny Severočeské doly působí patnáct základních odborových organizací. Kolektivní smlouvy jsou uzavřeny na dobu tří let a jejich účinnost je sjednána do konce roku 2012.

Odborové organizace působí též ve společnostech Skupiny ČEZ v zahraničí. Ve všech třech rumunských společnostech CEZ Distributie, CEZ Romania a CEZ Vanzare byly uzavřeny kolektivní smlouvy s účinností do konce roku 2012. Hlavní jednání s odborovými organizacemi v roce 2011 byla věnována postupnému sjednocování všech kolektivních smluv. V polských společnostech Skupiny ČEZ působily v roce 2011 celkem čtyři odborové organizace. Dne 13. 1. 2011 byla uzavřena nová kolektivní smlouva pro zaměstnance elektrárny ELCHO účinná do 31. 12. 2013. Kolektivní smlouva pro zaměstnance Elektrárny Skawina je uzavřena na dobu neurčitou. V bulharské Elektrárně Varna působily tři odborové organizace. Dne 9. 12. 2011 byla podepsána nová kolektivní smlouva s účinností od 1. 1. 2012 na dobu dvou let. Ve společnosti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD působily čtyři odborové organizace, ve společnosti CEZ Bulgaria EAD působily také čtyři odborové organizace a ve společnosti CEZ Elektro Bulgaria dvě odborové organizace. Od 12. 12. 2011 je v těchto společnostech v platnosti nově podepsaná kolektivní smlouva účinná do 31. 12. 2013. V albánské distribuční společnosti CEZ Shpërndarje působily dvě odborové organizace. Dne 26. 11. 2009 byla v této společnosti podepsána kolektivní smlouva s platností na čtyři roky.

Prostřednictvím členství v zaměstnavatelské organizaci, Českém svazu zaměstnavatelů v energetice, se společnost ČEZ a některé dceřiné společnosti Skupiny ČEZ účastní i kolektivního vyjednávání na vyšším stupni v oblasti energetiky. V současné době je závazná kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi Českým svazem zaměstnavatelů v energetice a příslušnými odborovými svazy na období do 31. 12. 2012.

Ve Skupině ČEZ je zřízena Evropská rada zaměstnanců Skupiny ČEZ jako platforma pro informování a projednávání hlavních strategických otázek Skupiny ČEZ se zástupci zaměstnanců.

V roce 2010 se uskutečnila dvě zasedání Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ, květnové zasedání se konalo v Polsku a prosincové v České republice. Nadnárodní informace a projednání se týkaly především politiky a strategie Skupiny ČEZ včetně strategických fúzí a akvizic, organizačního a majetkového uspořádání Skupiny ČEZ, ekonomické a finanční situace a dopadů finanční krize na společnosti Skupiny ČEZ. Dále bylo na programu jednání na téma společenské odpovědnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V roce 2011 bylo zvoleno 23 členů Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ na její druhé čtyřleté funkční období. Čtrnáct z nich je z České republiky, čtyři z Bulharska, tři z Rumunska a dva z Polska. V roce 2011 se uskutečnila dvě zasedání Evropské rady zaměstnanců Skupiny ČEZ. Nadnárodní informace a projednání se týkaly především politiky a strategie Skupiny ČEZ, jejího organizačního a majetkového uspořádání, ekonomické a finanční situace a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přejít nahoru

Navigace: