Přejít na menu Volba jazyka

Vzdělávání a rozvoj

V oblasti rozvojových programů nabízí Skupina ČEZ svým zaměstnancům širokou škálu aktivit. Na prvním místě je systém zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, který vychází z kvalifikačních požadavků potřebných k výkonu činností na konkrétních pracovních místech.

V průběhu roku 2010 byl dokončen projekt, jehož cílem bylo implementovat moderní elektronické formy a nástroje do vzdělávání a přezkušování zaměstnanců, kteří ke své práci potřebují elektrotechnické kvalifikace.

V oblasti rozvojových programů se Skupina ČEZ zaměřila na podporu rozvoje na míru útvarům a specifickým cílovým skupinám v oblasti odborné problematiky a soft skills. Současně podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace, zejména pak na středních a vysokých školách s technickým zaměřením. Pro manažery připravuje speciální aktivity s cílem zvyšování kvality vedení lidí, jako například koučování a rozvojové programy zaměřené na leadership.

Při zajišťování vzdělávání zaměstnanců využívá Skupina ČEZ nejnovější metody a sdílí nejlepší praxe. Jedním z takových nástrojů je platforma e-learningu. Portfolio e-learningových kurzů se neustále rozšiřuje a v současnosti obsahuje více než sto e-learningových kurzů v oblastech mandatorního školení, rozvojových programů a specificky zaměřených odborných kurzů.

Zvláštní pozornost věnuje Skupina ČEZ vzdělávání zaměstnanců jaderných elektráren. Pro rozvoj manažerů na středním stupni řízení a jejich manažerských dovedností včetně schopnosti vůdcovství (leadershipu) se uskutečnil v roce 2011 vzdělávací program pod názvem ČEZ Manažer. Řídící personál blokových dozoren se zúčastnil pravidelných kurzů Play Safe zaměřených na týmovou spolupráci a bezpečné efektivní rozhodování.

V rámci mezinárodní spolupráce jaderných elektráren se v letech 2010 a 2011 konalo v jaderných elektrárnách Skupiny ČEZ několik technických podpůrných misí tematicky zaměřených na řízení prací, hodnocení odstávek a samohodnocení. Od roku 2011 je útvar jaderné přípravy intenzivně zapojen do projektu Nápravných opatření vyplývajících ze zátěžových testů a programu managementu zvládání havárií.

Procesy v odborné přípravě pracovníků jaderných elektráren byly v roce 2011 posouzeny a hodnoceny v rámci mezinárodních misí OSART v Jaderné elektrárně Dukovany a mise WANO Peer Review v Jaderné elektrárně Temelín. Obě hodnocení měla velmi dobré výsledky a byly identifikovány dobré praxe, které je možné využít v dalších zemích.

Tým expertů útvaru rozvoje lidských zdrojů se významně podílí na přípravě a zajištění lidských zdrojů a školení zaměstnanců také pro plánovanou dostavbu bloků 3 a 4 Jaderné elektrárny Temelín a v rámci projektu LTO (Long Term Operation) Jaderné elektrárny Dukovany.

V jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany pokračuje již druhým ročníkem program ČEZ Leader pro jaderné elektrárny, jehož cílem je systematická příprava a rozvoj individuálního manažerského potenciálu účastníků pro možnost budoucího uplatnění na manažerských pozicích v obou jaderných elektrárnách.

Školicí střediska jaderných elektráren

Skupina ČEZ má školicí střediska, která jsou umístěna ve třech lokalitách: v Jaderné elektrárně Dukovany, Jaderné elektrárně Temelín a v Brně. Jejich součástí jsou i plnorozsahové simulátory bloků obou jaderných elektráren, které poskytují školení a výcvik v oblasti odborné přípravy zaměstnanců i externích dodavatelů. Jejich posláním je především zajišťovat a realizovat přípravu zaměstnanců k výkonu činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. V roce 2011 bylo v Jaderné elektrárně Temelín uvedeno do provozu Centrum praktické přípravy, kde se na několika pracovištích provádí praktický nácvik vybraných postupů a manipulací pro pracovníky společnosti ČEZ i pro pracovníky dodavatelů. Odborná příprava je licencována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

V návaznosti na strategii rozvoje lidských zdrojů ve Skupině ČEZ je připraven program řízení znalostí jako základního předpokladu pro uchovávání unikátních znalostí firmy a zacházení s nimi. Pilotně se tento program zavádí v obou jaderných elektrárnách. Současně se také implementuje systém řízení výkonnosti.

ČEZ Potentials

Program ČEZ Potentials je určen absolventům vysokých škol technického nebo ekonomického zaměření s pracovní zkušeností do dvou let. Účastníci programu jsou po úspěšném absolvování výběrového řízení zařazeni na konkrétní pracovní pozice ve společnostech Skupiny ČEZ. V průběhu dvanácti měsíců absolvují speciálně sestavený program, který obsahuje rozvoj měkkých dovedností, workshopy, koučování, exkurze do provozů Skupiny ČEZ a motivační setkání s top managementem. Po celou dobu jsou pod vedením zkušených manažerů aktivně zapojováni do práce na klíčových projektech a důležitých individuálních úkolech.

Řízení znalostí

Zachování a sdílení zkušeností expertů hraje významnou roli při snižování rizik spojených s mobilitou a stárnutím personálu. Je předmětem zvýšené pozornosti především v jaderných elektrárnách z hlediska jejich bezpečného provozu. Princip Knowledge Management (Řízení znalostí) zaměřuje Skupina ČEZ především na klíčové expertní zkušenosti, které nejsou zachycovány ve standardní dokumentaci.

Princip řízení znalostí pomáhá identifikovat významné zkušenosti a jejich nositele, ale i systémově zajistit jejich sdílení a snížení rizika jejich ztráty. Po dokončené implementaci procesu řízení znalostí v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany došlo v letech 2010 a 2011 k rozšíření do dalších útvarů. Mezinárodní agentura pro atomovou energii označila procesní nastavení Knowledge Managementu ve Skupině ČEZ jako dobrou praxi.

Dlouhodobým cílem je postupná implementace řízení znalostí do každodenní praxe všech zaměstnanců. Skupina ČEZ chce dostát heslu „Vážíme si znalostí zaměstnanců a umíme s nimi pracovat“.

Přejít nahoru

Navigace: