Přejít na menu Volba jazyka

Členství v organizacích

Členství v mezinárodních a domácích organizacích

Skupina ČEZ a její specialisté jsou členy řady světových nebo mezinárodních organizací zabývajících se otázkami změny klimatu a technologií snižujících emise skleníkových plynů. Je členem například:

Společnost ČEZ se podílí na výzkumu a vývoji v mezinárodních organizacích a iniciativách: VGB, MAAE, implementační dohoda k OECD-IEA. Účastní se několika projektů v rámci 6. a 7. rámcového programu výzkumu a vývoje EU (např. NULIFE, Geocapacity nebo CO2EuroPipe).

Členem tří evropských technologických platforem je také společnost ČEZ. Jde o:

Skupina ČEZ se od ledna 2011 připojila ke 450 organizacím ze 40 zemí světa, které jsou sdruženy v EPRI (Electric Power Research Institute). Získala tak přístup ke znalostní bázi o nejrůznějších projektech energetiky a jejich řešení.

Společnost ČEZ patří mezi třináct zakládajících členů českého zájmového sdružení Technologická platforma Udržitelná energetika ČR, kde získala klíčové pozice ve správní radě a výkonném výboru.

Dceřiná společnost Ústav jaderného výzkumu Řež je od roku 2008 členem sdružení evropských technických expertních organizací v oblasti jaderné bezpečnosti – European Technical Safety Organisation Network (ETSON), jehož členy jsou přední evropské výzkumné organizace: IRSN (Francie), GRS (Německo), VTT (Finsko) a Bel V (Belgie). V závěru roku 2009 byla dceřiná společnost Ústavu pro jaderný výzkum Řež – Centrum výzkumu Řež – přijata do Evropské energetické výzkumné aliance (EERA), sdružení patnácti klíčových energetických výzkumných pracovišť v evropském prostoru.

Dceřiná společnost ČEZ ICT Services je členem silného mezinárodního sdružení energetických operátorů zabývajících se poskytováním telekomunikačních služeb, registrovaného pod značkou 4cE.

Rada kvality ČR a odborná sekce Kvalita v energetice

V roce 2010 se společnost ČEZ stala signatářem Charty kvality ČR, a přihlásila se tak k jejím závazkům. Cílem charty je všeobecně podporovat přístup ke kvalitě v soukromém i veřejném sektoru formulovaný v přijaté strategii Národní politiky kvality, rozvíjet výchovu ke kvalitě na všech úrovních a podporovat výchovu k etice a morálce ve společnosti.

Naplňování závazků charty bylo v říjnu roku 2010 ze strany společnosti ČEZ podpořeno vznikem odborné sekce Rady kvality ČR s názvem Kvalita v energetice, jíž je společnost ČEZ gestorem a zakládajícím členem.

Vybudováním nové sekce došlo k pokrytí chybějícího segmentu činnosti Rady kvality, a byla tak navázána mezirezortní spolupráce v oblasti kvality ve významném oboru. Vznik sekce je přínosem pro Národní politiku kvality a je platformou pro řešení aktuálních témat, týkajících se např. vlivu kvality lidských zdrojů na jadernou bezpečnost ve vztahu k energetice. Kromě gestora jsou členy odborné sekce Kvalita v energetice např. zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ČEZ Distribuce, ČEPS, PRE Distribuce, ŠKODA JS, I & C Energo, EGP INVEST, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další.

Platforma Byznys pro společnost

Skupina ČEZ je aktivním členem platformy Byznys pro společnost, pracuje v jejích expertních skupinách a podporuje myšlenky kultivace podnikatelské stopy. Věnuje se dlouhodobě koncepci a aplikaci společenské odpovědnosti firem a strategickému dárcovství. Skupina ČEZ uznává potřebnost diskuse, inovace, spolupráce i sdílení dobré praxe. V ČR aplikuje pro report dat mezinárodní metodiku LBG/SOF (Standard odpovědná firma).

Skupina ČEZ je členem sítě s názvem Know-how pro lepší svět. Jde o českou síť odpovědných firem, které podporují veřejně prospěšný sektor formou expertního dobrovolnictví (odborné poradenství vyplývající z profesní kvalifikace jednotlivých dobrovolníků, např. v tématech marketing a komunikace, PR, IT či právní služby) nebo formou odborných Pro Bono služeb. Síť byla spuštěna v rámci programu platformy Byznys pro společnost k Evropskému roku dobrovolnictví 2011.

Členské firmy se samy i společně snaží vhodně pomoci veřejně prospěšným organizacím. Společným cílem je zvýšit společenský přínos a efektivitu firemního dobrovolnického programu jako celku. Jde o strategicky vyspělou formu podpory.

Ocenění pro Skupinu ČEZ

2010

Únor

Březen

Květen

Červen

Říjen

Listopad

2011

Únor

Duben

Červen

Červenec

Říjen

Listopad

Prosinec

Ocenění získaly v roce 2011 také zahraniční společnosti, které jsou členy Skupiny ČEZ. V klání o Ceny za odpovědné podnikání za rok 2011, což je nejprestižnější bulharská soutěž v oblasti společenské odpovědnosti organizovaná Bulharským Business Leaders Fórem (Български форум на бизнес лидерите), obsadila skupina ČEZ Bulharsko první místo v kategorii Investor do lidských zdrojů (Инвеститор в човешкия капитал). Ocenění bylo uděleno za péči o zaměstnance v oblasti BOZP, spravedlivé mzdy a otevřený sociální dialog. Cenu předal představitelům společnosti ministr práce a sociálních věcí Bulharska Totju Mladenov. V roce 2011 se soutěže zúčastnilo 65 projektů významných bulharských firem – největších průmyslových, infrastrukturních společností a bank.

Přejít nahoru

Navigace: