Przejdź do menu Wybór języka

Audyty, systemy dokumentacji i informowania

Audyt wewnętrzny

Jako element odpowiedzialności społecznej Grupa ČEZ traktuje także działalność realizowaną przez dział audytów wewnętrznych, którego zadaniem jest przyczynianie się do tworzenia wartości dodanej za pośrednictwem niezależnych i obiektywnych usług w zakresie weryfikacji i konsultacji dla potrzeb wszystkich składowych struktury organizacyjnej oraz organów statutowych spółek Grupy ČEZ. Dzięki jego działalności organy spółki mogą się upewnić, iż wszelkie rodzaje ryzyka, w szczególności te istotne, są znane i znajdują się pod kontrolą. W ten sposób przyczynia się do osiągania celów Grupy ČEZ, inicjując poprawę jakości działań i ograniczanie ryzyka biznesowego. Dział audytów wewnętrznych działa w spółce ČEZ od 1993 r.

Zgodnie ze standardami praktyki zawodowej audytów wewnętrznych działalność tego działu poddawana jest regularnie (raz na pięć lat) ewaluacji przeprowadzanej przez niezależnego oceniającego. Ocena potwierdziła między innymi to, iż stwierdzenia i zalecenia działu audytów wewnętrznych pomagają kierownictwu w udoskonalaniu funkcjonowania i podnoszeniu efektywności procesów. Dział audytów wewnętrznych to profesjonalna jednostka świadcząca wysokiej jakości usługi swoim klientom wewnętrznym, posiadająca duży potencjał dalszego podnoszenia wartości dla klientów. Jest on w pełni zintegrowany z systemem administracji i zarządzania Grupy ČEZ, pozostając równocześnie wystarczająco niezależnym, a posiadane uprawnienia pozwalają na należyte realizowanie przez niego wszystkich zadań. Jest on bardzo pozytywnie oceniany przez kierownictwo ČEZ. Dyrektor działu audytów wewnętrznych jest członkiem kierownictwa najwyższego szczebla a jego kompetencje obejmują całą Grupę ČEZ, włącznie z akwizycjami zagranicznymi.

Wyniki działalności w zakresie audytów już standardowo przekazywane są zarządowi spółki ČEZ i komitetowi ds. audytów w formie prezentacji kwartalnych.

Podnoszenie skuteczności wprowadzania poszczególnych rezultatów audytów w praktyce / procesach śledzone jest w szczególności na dwóch ścieżkach – współpracy z podmiotem, w którym przeprowadzono audyt, w zakresie realizacji działań naprawczych (np. w dziedzinie dokumentacji sterującej) oraz poprzez bezpośrednie przekazywanie zaleceń przekraczających kompetencje jednostki poddawanej audytowi kompetentnym jednostkom / podmiotom. Wprowadzona systemowa forma zaleceń / działań naprawczych prowadziła do podniesienia efektywności audytów następczych do poziomu umożliwiającego pełne wykorzystanie efektów audytów pierwotnych.

Pogłębiane są relacje z pozostałymi jednostkami zajmującymi się audytami w Grupie ČEZ (ČEZ Distribuce, Severočeské doly, Bułgaria, Rumunia, Albania i Turcja).

Przy współpracy z działem zarządzania ryzykiem mapy ryzyka stosowane przez dział audytów wewnętrznych powiązano z korporacyjną mapą ryzyka, zaś co roku odbywa się ich aktualizacja. Zapewniono koordynację działalności w zakresie audytów i kontroli pomiędzy działem audytów wewnętrznych i działem bezpieczeństwa i jakości, aby zapobiegać powtarzaniu czynności lub konfliktom w jednostkach poddawanych audytom.

Pozycja działu audytów wewnętrznych w strukturze organizacyjnej i zasady jego funkcjonowania (zakres uprawnień i odpowiedzialności, włącznie ze statutem i kodeksem etycznym) zostały określone w wewnętrznych dokumentach sterujących spółki, jak również na poziomie korporacyjnym.

System dokumentacji i informowania

Zarządzanie dokumentami w Grupie ČEZ

Dokumenty w Grupie ČEZ służą zapewnieniu bezpieczeństwa, efektywnego planowania, funkcjonowania, pomiarów i udoskonalania systemów, procesów i czynności zgodnie z wymogami zewnętrznymi i strategią poszczególnych spółek. Są one wykorzystywane także w zarządzaniu projektami, urządzeniami technologicznymi i nietechnologicznymi oraz świadczeniem usług. Dokumenty muszą być wzajemnie spójne.

Dokumenty wydawane centralnie

Administracja zarządzania dokumentami (ewidencja, postępowania konsultacyjne i akceptacyjne, publikowanie i udokumentowane informowanie) odbywa się przy pomocy systemu oprogramowania do administracji dokumentów w Grupie ČEZ (aplikacja ECM Administrowane dokumenty lub inne aplikacje stosowane do tych celów). W podobny sposób ewidencjonuje i publikuje się obowiązujące formularze i osobne załączniki do wydanych dokumentów.

Przejdź w górę

Navigace: