Przejdź do menu Wybór języka

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością

Problematyka bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska stanowi wzajemnie powiązaną całość. Dlatego obszary te w ramach ČEZ powiązane są także pod względem zintegrowanego zarządzania. Bezpieczeństwo Grupy ČEZ opiera się na trzech podstawowych filarach, którymi są zarządzanie, technologie i ludzie. Podstawowymi celami są:

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Zarząd ČEZ, a. s. jest w pełni świadomy ciążącej na nim odpowiedzialności wynikającej z obowiązującego ustawodawstwa i międzynarodowych zobowiązań Republiki Czeskiej za zapewnienie bezpieczeństwa swoich źródeł produkcyjnych, ochrony jednostek i całego społeczeństwa, ochrony środowiska oraz jakości i przyjmuje tę odpowiedzialność bez zastrzeżeń. Aby sprostać tej odpowiedzialności, ČEZ, a. s. przyjmuje zobowiązanie do stwarzania i rozwijania odpowiednich warunków oraz zasobów ludzkich i finansowych, skutecznych struktur zarządzania oraz mechanizmów kontrolnych. Dlatego ogłasza Politykę Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Politykę Jakości Zarządzania.

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska została zatwierdzona przez zarząd ČEZ, a. s. i wydana w formie zarządzenia dyrektora generalnego i obowiązuje od 1.5.2010 r. Została ona podzielona na rozdziały, których nazwy odpowiadają równocześnie strategicznym filarom tej polityki:

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska odbywa się na podstawie dokumentacji sterującej zgodnie z ustawodawstwem, z wykorzystaniem systemów certyfikacji. Wszystkie elektrownie klasyczne, jądrowe i wodne spółki ČEZ od lat posiadają certyfikaty ISO 14001 oraz Bezpieczne przedsiębiorstwo. Certyfikat Bezpieczne przedsiębiorstwo lub OHSAS 18001 posiada połowa spółek zależnych objętych nowym systemem zarządzania bezpieczeństwem, w nawiązaniu do rodzaju prowadzonej działalności prawie połowa (43 %) posiada certyfikat ISO 14001.

Polityka Jakości Zarządzania

Zarząd ČEZ, a. s. we wrześniu 2010 r. zatwierdził Politykę Jakości Zarządzania, w której określa główne zasady podejścia do jakości obowiązujące wszystkich pracowników. Kierownictwo ČEZ utożsamia jakość z przestrzeganiem następujących zasad:

Aby realizować założenia Polityki Jakości Zarządzania, konieczne jest właściwe ustawienie, ocena, udokumentowanie i udoskonalanie systemu zarządzania, włącznie z procesami wewnętrznymi. W 2011 r. doprowadzono do końca i poddano ocenie projekt „Zintegrowany System Zarządzania“. Grupa ČEZ pomaga w realizowaniu stale rosnących wymagań dotyczących jakości dostaw i bezpieczeństwa produktów i usług i tworzy warunki dla efektywnego zarządzania procesowego i liniowego na wszystkich obszarach. Z tego powodu podjęto się realizacji zadania przeprowadzenia kampanii komunikacyjnej poświęconej Polityce Jakości Zarządzania. Wdrażanie wymogów klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz zainteresowanych stron realizowane jest poprzez modelowanie procesów. W tym kierunku idzie model PDCA. Grupa ČEZ organizuje warsztaty dla menedżerów w celu wdrażania rezultatów nowych projektów, pomaga w rozwijaniu nowoczesnych metod oceny, na przykład samooceny lub usuwania podstawowych przyczyn problemów, tworząc w ten sposób warunki dla osiągania bezawaryjności i niezawodności dostaw produktów i usług.

Poprzez stałe udoskonalanie systemu zarządzania i stosowanie dobrej praktyki Grupa ČEZ osiąga zamierzone efekty długookresowych wysiłków w zakresie usuwania niezgodności i potencjalnie słabych punktów. W ramach oceny systemu zarządzania sprawdza realizowanie wyznaczonych celów i wymagań (włącznie z wymaganiami opinii publicznej).

Poprzez właściwe opracowanie dokumentacji sterującej i operacyjnej Grupa ČEZ zapewnia wsparcie dla systemu zarządzania, w szczególności dla projektu „Zmiana Systemu Zarządzania Dokumentacją w Pionie Produkcyjnym“, który równocześnie pomaga w tym, aby zainteresowane strony otrzymywały wysokiej jakości dokumentację.

Bezpieczeństwo jądrowe

Bezpieczeństwo urządzeń jądrowych musi stanowić i stanowi absolutny priorytet. Kierownictwo spółki akcyjnej ČEZ jest tego świadome i systematycznie rozpowszechnia zasady kultury bezpieczeństwa, stwarzając warunki dla jej podnoszenia. To stanowiło jeden z powodów, dla których rozpoczęto realizację projektu „Wspólne Bezpieczeństwo“, w ramach którego wydano nową Politykę Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Politykę Jakości Zarządzania. W ten sposób przeprowadzono zmianę zarządzania procesowego bezpieczeństwem i nawiązujące zmiany organizacyjne.

Celem podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego jest zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi reakcji łańcuchowej rozszczepiania i niedopuszczenie do niedozwolonych wycieków substancji radioaktywnych lub promieniowania jonizującego do środowiska. Minimalne wymogi w zakresie realizacji tego celu wynikają z prawa atomowego i aktów wykonawczych do tej ustawy, a także z międzynarodowych zaleceń wydawanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu i inne organizacje (WANO,WENRA, NEA itp.).

W dniu 31.10.2011 r. spółka ČEZ oddała raporty końcowe dotyczące testów warunków skrajnych przeprowadzonych w elektrowniach jądrowych. Po ich ocenie Państwowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Jądrowego opracował raport krajowy, który następnie przekazał Komisji Europejskiej. Raporty końcowe dotyczące bezpieczeństwa obydwu czeskich elektrowni jądrowych mają razem powyżej 400 stron. Przez sześć miesięcy pracowały nad nimi dziesiątki specjalistów spółki ČEZ. Zaangażowani zostali także fachowcy z innych instytucji, takich jak na przykład Instytut Badań Jądrowych Řež oraz praska politechnika. Ocena potwierdziła wytrzymałość elektrowni i nie wykryła żadnych braków w zakresie bezpieczeństwa wymagających bezzwłocznego usunięcia. W analizach specjaliści oceniali wytrzymałość elektrowni Temelín i Dukovany na oddziaływania zewnętrzne, których wystąpienie jest bardzo mało prawdopodobne. Oceniano na przykład, jak obydwie elektrownie sprostałyby trzęsieniu ziemi o zakresie nieprzewidzianym w projekcie, mrozom -46 °C trwającym przez cały miesiąc lub długotrwałym upałom, przy których termometr wskazuje 46 °C. Nie pominięto także oddziaływania wody – oceniano, co stałoby się z Temelínem w przypadku ewentualnego wystąpienia największej od dziesięciu tysięcy lat powodzi spowodowanej przez przerwanie zapory zbiornika wodnego Lipno lub deszcze o natężeniu przekraczającym maksymalne opady, jakie wystąpiły w ciągu ostatnich dziesięciu tysięcy lat.

Na wypadek awarii z wyciekiem radiacji w elektrowni jądrowej Temelín Grupa ČEZ w 2011 r. ponowiła wydanie podręcznika zawierającego instrukcję dla ludności zamieszkującej okolice elektrowni dotyczące zapewnienia jej ochrony. Podręcznik zawiera informacje i podstawowe wskazówki w zakresie zabezpieczenia ludności znajdującej się w strefie planowania awaryjnego elektrowni jądrowej Temelín. Podręcznik zawiera następujące informacje:

Na końcu 2011 r. rozdystrybuowano podręcznik awaryjny z kalendarzem na lata 2012–2013 dla ludności i organizacji w promieniu dwudziestu kilometrów od elektrowni jądrowej Dukovany. Miejscowe społeczeństwo otrzymuje kalendarz od elektrowni już od 1994 r. Z tyłu aktualnego wydania znajdują się informacje, jak należy postępować w przypadku nadzwyczajnego zdarzenia radiacyjnego. Zostały w nim powtórzone podstawowe wskazówki dotyczące schronu, używania tabletek jodowych lub ewakuacji. Ilustracje do kalendarza stanowi 50 obrazków będących dziełami podopiecznych centrum pobytu dziennego Kolorowy Świat (Barevný svět).

Przejdź w górę

Navigace: