Przejdź do menu Wybór języka

Poszanowanie prawa

Ustawodawstwo

Podstawowy zbiór norm regulujących aspekty ekonomiczne i handlowe działalności gospodarczej Grupy ČEZ zawiera ustawa nr 513/1991 Dz. U. R. Cz., Kodeks handlowy. Jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku publicznym spółka ČEZ podlega także ustawie nr 256/2004 Dz. U. R. Cz. o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym. Obydwie te ustawy w 2011 r. były kilkakrotnie nowelizowane. Proces wyłaniania dostawców w spółce ČEZ podlega ustawie nr 137/2006 Dz. U. R. Cz. o zamówieniach publicznych, która także w 2011 r. była kilkakrotnie nowelizowana i wydano do niej akty wykonawcze i rozporządzenia rady ministrów.

Oprócz wyżej opisanych ogólnych ram legislacyjnych dla Grupy ČEZ kluczowe znaczenie ma ustawodawstwo dotyczące branży energetycznej, podstawę ram legislacyjnych w tej dziedzinie stanowią następujące przepisy prawa:

Oprócz wymienionych czterech podstawowych norm prawnych regulujących energetykę coraz większy wpływ na działalność gospodarczą w branży energetycznej, przede wszystkim w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła, mają normy prawne dotyczące ochrony środowiska oraz normy realizujące dążenia Unii Europejskiej do globalnej poprawy jakości środowiska. Spośród nich za kluczowe można uznać następujące ustawy:

Kontrola międzynarodowa

Działalność Grupy ČEZ związana z produkcją energii elektrycznej i ciepła, w szczególności w związku z elektrowniami jądrowymi, jest przedmiotem regularnie odbywających się kontroli międzynarodowych.

W 2011 r. odbyła się trzecia w historii elektrowni jądrowej Dukovany misja MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu). Misja stwierdziła, że elektrownia jest bardzo dobrze prowadzonym zakładem, zalecając wprowadzenie trzech zmian. W jedenastu przypadkach proponuje dalsze możliwości udoskonalenia stosowanych obecnie procedur. Misja OSART (Operational Assessment Review Team) jednak wyniosła z elektrowni jądrowej Dukovany dziesięć dobrych praktyk, które będzie prezentowała na forum międzynarodowym jako zalecenia dla pozostałych operatorów elektrowni jądrowych.

Misja OSART stanowi sprawdzian sposobu eksploatacji i rozwoju elektrowni. Odbywa się na podstawie zaleceń MAEA co dziesięć lat na zaproszenie rady ministrów Republiki Czeskiej. Zalecenia i dobra praktyka z wszystkich misji OSART na świecie po ich rozpatrzeniu przez rządy państw dysponujących instalacjami jądrowymi są podawane do publicznej wiadomości i można je znaleźć w bazie danych www.iaea.org.

W 2011 r. odbyły się także testy warunków skrajnych elektrowni jądrowej Temelín oraz elektrowni jądrowej Dukovany. Testy te, odbywające się na zlecenie Komisji Europejskiej, zostały zdefiniowane jako ukierunkowana ocena rezerw w zakresie bezpieczeństwa oraz wytrzymałości elektrowni jądrowych w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Japonii w elektrowni Fukushima Daici po trzęsieniu ziemi i następnie fali tsunami w dniu 11.3.2011 r. W zleceniu wymagano analizy kombinacji ekstremalnych sytuacji, które prowadzą do poważnej awarii urządzeń jądrowych, bez względu na ich niskie prawdopodobieństwo.

Ocena została przeprowadzona przez specjalistów z dziedzin bezpieczeństwa jądrowego, projektowania urządzeń jądrowych, zarządzania awaryjnego, przygotowania awaryjnego oraz badań fenomenologii poważnych awarii, posiadających pełne kwalifikacje do prowadzenia tego typu ewaluacji. Oceniający przy ocenie scenariuszy ekstremalnych zastosowali deterministyczne podejście zakładające oczekiwaną stopniową utratę funkcji wszystkich środków profilaktycznych.

Wyniki testów warunków skrajnych potwierdzają fakt, iż solidna budowa elektrowni jądrowej Temelín stwarza znaczne rezerwy pozwalające na uniknięcie poważnych awarii. Wyniki tych testów potwierdzają efektywność i poprawność wcześniej podjętych decyzji w zakresie zastosowania środków prowadzących do zwiększenia wytrzymałości w stosunku do pierwotnego projektu. Nie stwierdzono stanów wymagających bezzwłocznego podjęcia działań naprawczych. Elektrownia jest w stanie uporać się, z zachowaniem bezpieczeństwa, także z wysoce nieprawdopodobnymi ekstremalnymi sytuacjami awaryjnymi, nie stwarzając zagrożenia dla swego otoczenia.

Raport końcowy zawiera ocenę charakterystyki elektrowni jądrowej Dukovany i jej okolic sporządzoną na podstawie wiedzy wynikającej ze studiów bezpieczeństwa, analiz, badań, doświadczeń historycznych i oszacowań inżynierskich przy założeniu równoczesnego wystąpienia kilku nieoczekiwanych (przekraczających założenia projektowe) i nieprawdopodobnych sytuacji i awarii, kombinacji, przy których mógłby nastąpić hipotetyczny stan awaryjny z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na 1 000 000 lat eksploatacji elektrowni (lub jeszcze mniejszym).

Mechanizmy kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej w Grupie ČEZ składa się ze zbioru zasad i procedur określonych przez kierownictwo spółki. Celem jest wspieranie osiągania celów przy zapewnieniu należytego i efektywnego zarządzania spółką, co obejmuje w szczególności monitoring:

System kontroli ma charakter przekrojowy, stanowi niezbędny czynnik sprzężenia zwrotnego w procesie zarządzania. Obejmuje wszelkie działania menedżerów na wszystkich poziomach zarządzania, pozwalające im weryfikować na bieżąco, czy osiągane wyniki odpowiadają zaplanowanym.

Kierownictwo spółki dąży do nieustannego udoskonalania systemu kontroli wewnętrznej spółki w nawiązaniu do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Stan i efektywność systemu kontroli wewnętrznej są śledzone i oceniane przez dział audytów wewnętrznych, którego koncepcja bazuje na zasadach międzynarodowo uznawanych standardów, ponadto podlegają one ocenie audytora zewnętrznego. Koordynacja działań audytora zewnętrznego i wewnętrznego oraz obiektywność oceny wewnętrznego systemu kontroli są weryfikowane przez komitet ds. audytów spółki ČEZ.

W 2011 r. przeprowadzono ogółem 64 badań, w tym 18 w spółce ČEZ i 46 w spółkach zależnych (włącznie z 11 audytami w spółkach zagranicznych, w których dział audytów wewnętrznych spółki ČEZ prowadzi je w oparciu o kontrakt). W 2010 r. przeprowadzono 63 badań, w tym pięć za granicą.

Grupa ČEZ w 2011 r. opublikowała także raport o przestrzeganiu zasad GPW (Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych), w którym podano listę aspektów, pod względem których jej postępowanie odbiega od Kodeksu administracji i zarządzania, oraz uzasadnienie takiego postępowania spółki. Dokument jest publicznie dostępny na stronie internetowej Grupy ČEZ.

Certyfikacja

Grupa ČEZ deklaruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i jakości oraz ich wysoki poziom za pośrednictwem pozyskanych i regularnie odnawianych certyfikatów.

Certyfikaty zgodności z wymogami norm ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 są w posiadaniu wybranych spółek Grupy ČEZ, w których zidentyfikowano podwyższony poziom ryzyka pod względem poszczególnych aspektów bezpieczeństwa. Także zagraniczne udziały majątkowe są stopniowo włączane w system zarządzania bezpieczeństwem w Grupie ČEZ.

Wszystkie elektrownie klasyczne, jądrowe i wodne spółki ČEZ od lat posiadają certyfikaty ISO 14001 oraz Bezpieczne przedsiębiorstwo. Certyfikat Bezpieczne przedsiębiorstwo lub OHSAS 18001 ma w posiadaniu połowa spółek zależnych objętych nowym systemem zarządzania bezpieczeństwem, w nawiązaniu do rodzaju prowadzonej działalności prawie połowa z nich (43 %) posiada certyfikat ISO 14001.

Procesy certyfikacji dotyczą także zagranicznych spółek Grupy ČEZ. W 2011 r. rozpoczęto proces certyfikacji bułgarskich spółek CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria i CEZ Razpredelenie Bulgaria. Na początku 2012 r. otrzymano raport końcowy, zgodnie z którym z powodzeniem odbyły weryfikację według międzynarodowej normy EN ISO 9001:2008.

Przejdź w górę

Navigace: