Przejdź do menu Wybór języka

Zarządzanie ryzykiem

W Grupie ČEZ nieustannie rozwijany jest zintegrowany system zarządzania ryzykiem oraz system mechanizmów kontroli wewnętrznej włącznie z niezależną działalnością działu audytów wewnętrznych, który na bieżąco weryfikuje zgodność wszystkich procesów z najlepszą praktyką oraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami i standardami.

Zasadniczym organem w zakresie zarządzania ryzykiem jest komitet ds. zarządzania ryzykiem będący organem doradczym dyrektora generalnego spółki ČEZ, który za wyjątkiem zatwierdzania łącznego limitu ryzyka w ramach planu rocznego (co należy do kompetencji zarządu ČEZ) przedstawia propozycje dotyczące rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem, ogólnej alokacji kapitału ryzyka do jego poszczególnych rodzajów i jednostek organizacyjnych, przedstawia projekty obowiązujących wytycznych, zakresów odpowiedzialności oraz struktury limitów dotyczących zarządzania ryzykiem parcjalnym, a także na bieżąco śledzi ogólne skutki podejmowania ryzyka przez Grupę ČEZ, włącznie ze stanem wykorzystania zdolności kredytowej Grupy ČEZ oraz spełnianiem wymogów agencji ratingowych.

W miesięcznych raportach przedstawianych komitetowi ds. ryzyka kwantyfikuje się zunifikowane scenariusze rozwoju wybranych czynników ryzyka oraz ich wpływ na rezultaty działalności w roku bieżącym i w okresie objętym planem biznesowym oraz na zdolność kredytową.

W ciągu 2011 r. instrumenty zarządzania ryzykiem powiązano z procesami strategii i controllingu centralnego; w szczególności wprowadzono centralne narzędzia zunifikowanego zarządzania ryzykiem towarzyszącym projektom inwestycyjnym w zakresie modernizacji i budowy źródeł oraz kwantyfikacji tego ryzyka, włącznie ze zwiększeniem znaczenia profilu ryzyka rozważanych inwestycji w ramach wewnętrznych konkursów dla projektów, w których decyduje się o rozdziale zasobów Grupy ČEZ.

Przejdź w górę

Navigace: