Przejdź do menu Wybór języka

Wydajność i innowacje

Lata 2010–2011 stanowiły okres analiz i przygotowania konkretnych działań w poszczególnych segmentach prowadzonej działalności gospodarczej.

W 2011 r. w segmencie Produkcja kontynuowano realizację projektu BEZPIECZNIE 15 TERA ETE, którego celem jest osiągnięcie w elektrowni jądrowej Temelín w 2012 r. wolumenu produkcji energii elektrycznej w wysokości co najmniej 15 TWh. W ramach tego projektu kontynuowano zaplanowane działania na obszarze zarządzania, bezpieczeństwa, współpracy z dostawcami, polityki personalnej oraz organizacji i zarządzania. Głównymi priorytetami projektu w 2011 r. były poszukiwanie rozwiązania zapewniającego niezawodność eksploatacyjną urządzeń oraz dobrą organizację pracy podczas przerw eksploatacyjnych. W dziedzinie zarządzania personalnego w dalszym ciągu rozwijano program podnoszenia jakości pracy ludzkiej oraz jej standaryzacji w procesach operacyjnych elektrowni.

Celem projektu BEZPIECZNIE 16 TERA EDU jest zwiększenie wolumenu rocznej produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej Dukovany od 2013 r. do ok. 16 TWh z zachowaniem obecnego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacji. W projekcie osiągane są już zaplanowane efekty poprzez skrócenie normowego czasu odstawień w celu wymiany paliwa i zwiększenie mocy bloków, które uzyskuje się poprzez modyfikacje głównych urządzeń produkcyjnych z wykorzystaniem ich rezerw projektowych. Dzięki remontom turbogeneratorów, transformatorów blokowych, modyfikacji paliwa i zwiększaniu mocy reaktorów stopniowo od 2005 r. w blokach o nr od I do IV osiągnięto docelowy poziom mocy osiągalnej 500 MWe. Z powodzeniem stosowane są także nowe normatywy dotyczące odstawień.

Projekt „Zapewnienie LTO EDU“ (Long Term Operation) stanowi pierwszy etap realizacji „Programu Zapewnienia Długookresowej Eksploatacji Elektrowni Jądrowej Dukovany“. Celem programu jest przedłużenie eksploatacji bloków tej elektrowni jądrowej z zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa także na okres po 2015 r.

W projekcie chodzi o przygotowanie urządzeń, personelu, dokumentacji i procesów elektrowni w taki sposób, aby mogła ona otrzymać zezwolenie na eksploatację po 2015 r., ponadto o przeprowadzenie niezbędnych czynności umożliwiających eksploatację urządzeń do 2025 r. z perspektywą dalszego przedłużenia eksploatacji. Dokumentacja postępów w realizacji projektu jest co roku przedstawiana Państwowemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Jądrowego.

Pod koniec 2010 r. sfinalizowano projekt „Szczupła Firma“, którego głównym celem było stworzenie optymalnego modelu zarządzania i administracji w Grupie ČEZ, efektywne ustawienie usług wspomagających oraz optymalizacja liczby pracowników. Projekt przyniósł przede wszystkim przekrojowe zmiany organizacyjne, prowadzące do redukcji jednego stopnia zarządzania i z tego wynikających oszczędności w zakresie liczby pracowników, zwiększenie efektywności zarządzania budżetem przeznaczonym na konsultacje i inne.

W 2011 r. w pionie produkcyjnym zaczęto stosować metodykę Design-to-Cost. Z metodyki tej korzysta się w celu zwiększenia efektywności kosztów asygnowanych na rozwój portfela w pionie produkcyjnym włącznie z naprawami i konserwacją. Metodykę w ciągu 2011 r. stosowano przy poszukiwaniu rozwiązań dla projektów związanych ze znaczącymi kosztami. Przygotowano ogółem czternaście projektów z konserwatywnie oszacowanymi kosztami w wysokości 3,8 miliarda czeskich koron, w których przy użyciu narzędzi Design-to- Cost znaleziono potencjalne oszczędności w wysokości 24 % całkowitych kosztów, z zachowaniem kluczowych parametrów poszczególnych projektów. Od 2012 r. pozyskane doświadczenie wykorzystane zostanie także w innych projektach. Doświadczenie w zakresie stosowania metodyki Design-to-Cost pozyskane w pionie produkcyjnym Grupa ČEZ zamierza wykorzystać przy optymalizacji wydatków na inwestycje w aktywa dystrybucyjne w spółce ČEZ Distribuce i w dziedzinie wydobycia węgla prowadzonego przez spółkę Severočeské doly.

Jako fundamentalny element programu „Wydajność“ rozpoczęto realizację „Projektu Koncepcji Świadczenia Usług w Grupie ČEZ“. Tworzenie centrum usług wspólnych (czeski skrót SSC) bazuje na zasadzie wyższego stopnia integracji spółek procesowych obecnie istniejących w Grupie, ujednoliconym zarządzaniu i jakości usług. Celem projektu jest ocena ustawienia czynności wspomagających i serwisowych oraz zaprojektowanie nowego modelu świadczenia usług w Grupie (tylko w ramach Republiki Czeskiej).

W branży dystrybucyjnej w 2011 r. z powodzeniem zoptymalizowano zasady konserwacji profilaktycznej z zachowaniem wszystkich przepisów prawa i norm bezpieczeństwa. W spółce ČEZ Distribuce realizowano projekt „Asset Management“, którego głównym efektem stał się projekt zwiększenia efektywności procesów wewnętrznych w zarządzaniu aktywami oraz projekt dalekosiężnych zmian organizacyjnych, które realizowane są od lutego 2012 r. Przeprowadzono także optymalizację procesów wewnętrznych w spółce ČEZ Distribuční služby oraz na odcinku technicznym w spółce ČEZ Měření.

Aby osiągnąć oczekiwane wyniki w segmencie Sprzedaży, należy wyraźnie zwiększyć skuteczność retencji posiadanego portfela klientów, poszukiwać nowych dróg dostępu na rynek i w jeszcze bardziej zdecydowany sposób ograniczać koszty związane ze sprzedażą i obsługą klientów. Projekt koncentruje się na możliwych udoskonaleniach w ramach funkcjonowania wewnętrznego (np. zwiększanie skuteczności churn managementu – zapobiegania odchodzeniu klientów, obniżanie kosztów obsługi klientów, przyspieszanie przepływów pieniężnych, optymalizacja procesów zmian dostawcy), a także na zewnątrz (akwizycje nowych odbiorców gazu w Republice Czeskiej, poprawa wsparcia informacyjnego, akwizycje klientów końcowych w Republice Słowackiej).

Wkład pionu dystrybucyjnego i zagranicznego polegał na długookresowym zmniejszaniu kosztów operacyjnych poprzez transfer najlepszej praktyki w zarządzaniu spółką oraz na konsekwentnym zarządzaniu kapitałem operacyjnym spółek. Kolejnym istotnym priorytetem była maksymalna repatriacja środków finansowych wydatkowanych za granicą do spółki dominującej.

Optymalizacja, efektywność kosztowa

W reakcji na konsekwencje kryzysu gospodarczego w postaci mniejszego zużycia i cen energii elektrycznej, narastający zakres regulacji energetyki ze strony UE i inne niekorzystnie oddziałujące czynniki natury rynkowej Grupa ČEZ postanowiła ogłosić jesienią 2010 r. inicjatywę zmierzającą do stabilizacji nazwaną NOWA WIZJA.

W ramach NOWEJ WIZJI rozpoczęto redukcję programu inwestycyjnego wraz ze zdecydowaną optymalizacją procesów wewnętrznych i struktury kosztowej Grupy. Wyznaczono nowe ambitne cele, które powinny przynieść utrzymanie ratingu przyznawanego przez światowe agencje ratingowe. Ma on znaczenie dla korzystnego dostępu do finansowania projektów rozwojowych takich jak rozbudowa elektrowni jądrowej Temelín.

Inicjatywa NOWA WIZJA bazuje na priorytetach określonych następująco:

Jesienią 2011 r. inicjatywę NOWA WIZJA uzupełniono o pięć nowych programów strategicznych, będących reakcją Grupy ČEZ na niepewny, trudny do przewidzenia rozwój sytuacji na rynkach energetycznych:

Celem uaktualnionej strategii i nowych programów strategicznych jest odpowiednie zabezpieczenie się od głównych rodzajów ryzyka zagrażającego wynikom działalności gospodarczej Grupy ČEZ a równocześnie maksymalne wykorzystanie aktualnych okazji do wzrostu, pojawiających się na rynku.

Przejdź w górę

Navigace: